TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/08/2021 07:57

Hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình) tại Nghị quyết số 76/NQ-CP. Để bảo đảm việc triển khai thực hiện Chương trình kịp thời, hiệu quả, ngày 02/8/2021, Bộ Nội vụ có văn bản số 3759/BNV-CCHC hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

Công tác chỉ đạo, quán triệt thực hiện Chương trình

- Tổ chức Hội nghị quán triệt việc thực hiện Chương trình, dưới các hình thức phù hợp, đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao.

- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, các bộ, cơ quan, địa phương tham mưu cho cấp ủy cùng cấp hoặc cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ban hành các văn bản, chỉ thị để chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính thuộc ngành, lĩnh vực và phạm vi quản lý, bảo đảm kịp thời, thiết thực và hiệu quả.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai áp dụng thí điểm các sáng kiến, mô hình cải cách mới và các giải pháp có tính đột phá để nâng cao hiệu quả , tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện cải cách hành chính tại bộ, cơ quan và địa phương. Nhân rộng việc áp dụng các sáng kiến, mô hình, giải pháp thiết thực, có hiệu quả cao.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi đánh giá việc triển khai công tác cải cách hành chính. Thường xuyên quán triệt việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; đưa chuyên đề cải cách hành chính vào thảo luận, quán triệt tại các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền một cách sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả thực hiện Chương trình đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Thường xuyên rà soát, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm nội dung đa dạng, hình thức phong phú và phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính và thực hiện chế độ báo cáo

- Hàng năm, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính để triển khai thực hiện Chương trình, gửi về Bộ Nội vụ để phục vụ công tác theo dõi, đánh giá. Thời gian ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm của bộ, cơ quan, địa phương chậm nhất là ngày 25 tháng 12 của năm trước liền kề năm kế hoạch.

- Trên cơ sở các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Chương trình, căn cứ vào điều kiện, yêu cầu thực tiễn, các bộ, cơ quan, địa phương chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 5 năm hoặc cả giai đoạn 10 năm (2021-2030) để tổ chức thực hiện. Trường hợp đã ban hành chương trình, kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 và giai đoạn 5 năm hoặc 10 năm trước ngày 15/7/2021, các bộ, cơ quan, địa phương tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính nêu trên phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 76/NQ-CP.

- Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của các bộ, cơ quan, địa phương phải được xây dựng trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính được giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP; định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn và phải phân tích, đánh giá đúng thực trạng, nhu cầu thực tế để đáp ứng yêu cầu phát triển của bộ, cơ quan, địa phương. Các nội dung chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của bộ, cơ quan, địa phương phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Các mục tiêu cải cách hành chính phải cụ thể, khả thi, có tính định lượng cao.

+ Các nhiệm vụ cải cách hành chính phải bao gồm đầy đủ 06 nội dung theo quy định của Chính phủ, xác định rõ kết quả, sản phẩm đầu ra, chi tiết thời gian hoàn thành và gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện. Riêng đối với các cơ quan thuộc Chính phủ, việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính tại Nghị quyết số 76/NQ-CP được triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ Nội vụ tình hình thực hiện Chương trình theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bố trí nguồn lực thực hiện Chương trình

- Các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm kinh phí hàng năm cho thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước, hàng năm, lập dự toán kinh phí để thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án và nhiệm vụ cải cách hành chính đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của bộ, cơ quan, địa phương. Khuyến khích việc huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách trung ương để triển khai Chương trình.

- Bố trí công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị theo yêu cầu, tính chất công việc và danh mục vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị. Hàng năm, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình.

- Căn cứ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và điều kiện thực tiễn, các bộ, cơ quan, địa phương xem xét, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý theo đúng thẩm quyền.

Xây dựng các đề án cải cách hành chính quy mô quốc gia

Các bộ, cơ quan được Chính phủ phân công chủ trì xây dựng các đề án về cải cách hành chính quy mô quốc gia tại Chương trình sớm triển khai các hoạt động nghiên cứu, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để xây dựng và phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định; bố trí đủ nguồn lực để tổ chức triển khai có hiệu quả các đề án sau khi được phê duyệt.

Theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả cải cách hành chính

- Trên cơ sở Bộ Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Nội vụ ban hành; căn cứ vào điều kiện thực tiễn và nhu cầu quản lý, các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu, xây dựng và ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, làm cơ sở cho việc ban hành và triển khai các biện pháp chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại bộ, cơ quan, địa phương. Lấy kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính hàng năm là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Tăng cường khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo công lập nhằm không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chất lượng cung cấp dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.

Thành Đức

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn