TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/03/2022 16:56

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước  thành phố Hải Phòng năm 2022

Ngày 23/02/2022, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2022.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội về cải cách hành chính. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố.

Kế hoạch yêu cầu đẩy mạnh cộng tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính. Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức về kế hoạch đào tạo, tập huấn chính quyền điện tử. Nêu rõ kết quả đạt được khi đưa Chính quyền số vào việc cải cách hành chính. Đồng thời, lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Triển khai có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; đáp ứng kịp thời nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp Nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nội dung tuyên truyền

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. Tuyên truyền bám sát nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo… như Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 09/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các Sở, ban, ngành, các địa phương; hệ thống một cửa và dịch vụ công trực tuyến của thành phố, kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia; việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.

- Tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022 (theo Quyết định số 3818/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố): Tổ chức chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác cải cách hành chính; cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá nền hành chính.

- Tuyên truyền việc thực hiện các văn bản về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Tuyên truyền về triển khai xây dựng chính quyền điện tử thành phố và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính thành phố Hải Phòng.

- Tuyên truyền về hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tại các cấp chính quyền của thành phố.

- Tuyên truyền, giới thiệu về dịch vụ hành chính công trực tuyến tới các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 gắn với tuyên truyền Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số.

- Thông tin, tuyên truyền các điểm đột phá, sáng tạo, các mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể trong cải cách hành chính; các sáng kiến, ý tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố; các tấm gương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ứng xử văn minh, có trách nhiệm tận tụy, có tinh thần, thái độ đúng mực trong phục vụ Nhân dân; các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong công tác cải cách hành chính.

Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2022 trên báo chí (các cơ quan báo chí thành phố, Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn thành phố); Cổng Thông tin điện tử thành phố; Cổng Thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, địa phương; Trang thông tin điện tử “Phổ biến giáo dục pháp luật” thuộc Cổng thông tin điện tử thành phố, tên miền truy cập http://pbgdpl.haiphong gov.vn; hệ thống bản tin, bảng tin của các cơ quan, đơn vị; hệ thống truyền thanh quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng các chuyên đề về cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2022 trên hệ thống truyền thanh các quận, huyện.

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan bảo chí, hệ thống truyền thanh các quận, huyện, xã, phường, thị trấn về công tác tuyên truyền cải cách hành chính, chú trọng triển khai các hình thức tuyên truyền mới, có tính tương tác cao với người dân, doanh nghiệp.

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về cải cách hành chính thông qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu trên trục đường chính, trụ sở cơ quan, đơn vị, các khu vực tập trung đông dân cư tại các quận, huyện.

- Tổ chức các hội thi, hội thảo, hội nghị, tọa đàm tuyên truyền về cải cách hành chính phù hợp với từng nhóm đối tượng; lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính qua các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; các hình thức sinh hoạt đoàn thể, khu dân cư. Tuyên truyền qua việc biên soạn tài liệu, phát hành tờ gấp truyền thông liên quan đến cải cách hành chính để thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch Covid-19.

- Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội có các hoạt động tuyên truyền phù hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn thành phố.

- Đăng tải công khai số hotline 082.507.7988 trên cổng Dịch vụ công thành phố tại địa chỉ http://dichvuconghaiphong.gov.vn/ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tìm kiếm thủ tục hành chính, nộp hồ sơ trực tuyến và tra cứu trạng thải hồ sơ... trên cổng Dịch vụ công; hỗ trợ các sở, ban, ngành, quận huyện, xã phường giải quyết thủ tục hành chính trên “Một cửa điện tử” tại địa chỉ http://motcua.thanhphohaiphong .gov.vn:8088.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên mạng Intemet, cụ thể là các sở, ban, ngành, các cấp chủ động thiết lập tài khoản trên các mạng xã hội: Facebook, Zalo... để thường xuyên đăng tải những thông tin mới về chính sách pháp luật, quy định hành chính, chủ trương mới của Nhà nước hoặc địa phương để người dân, doanh nghiệp kịp thời tiếp cận và thực hiện.

- Đưa nội dung thông tin về tình hình triển khai, kết quả cải cách hành chính nhà nước một cách thích hợp vào các chương trình họp báo định kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành, địa phương.

- Tổ chức cuộc thi Phát thanh viên tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2022.

Quang Huy

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn