TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/03/2022 16:12

Sở Tư pháp thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Ngày 10/03/2022, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 314/KH-STP tuyên truyền cải cách hành chính với một số nội dung trọng tâm như sau:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

- Nội dung tuyên truyền về Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2023 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về cải cách hành chính….

- Tuyên truyền, phổ biến để nâng cao hiệu quả việc thực hiện Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 03/12/2020 về triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

- Tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 của thành phố nói chung và Ngành Tư pháp nói riêng; tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022; chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…

- Tuyên truyền về cải cách hành chính theo Bộ chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành kèm theo Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Các hình thức tuyên truyền: Duy trì chuyên mục về cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử “Phổ biến giáo dục pháp luật” của thành phố với tên miền truy cập http://pbgdpl.haiphong.gov.vn , “Phụ trương pháp luật thành phố Hải Phòng”, “Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp”.

- Biên soạn, phát hành tờ gấp, đề cương, tiểu phẩm pháp luật và các văn bản liên quan đến cải cách hành chính tới các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, quận, huyện; báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở và cung cấp cho hệ thống truyền thanh cơ sở, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình Covid-19.

- Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc phổ biến, giáo dục về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các hội nghị, lớp tập huấn do Ngành Tư pháp tổ chức thực hiện.

Tuyên truyền về cải cách thể chế và việc thực hiện một số chỉ tiêu thực hiện cải cách hành chính năm 2022 theo Quyết định số 3818/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

Tuyên truyền việc thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố, kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2022.

Tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tư pháp

- Tập trung tuyên truyền các quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trọng tâm là việc số hóa, lưu trữ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ năm 2014 đến năm 2020.

- Tuyên truyền về trình tự, thủ tục, thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân; việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Tuyên truyền về cải cách tổ chức bộ máy

- Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan đối với việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

- Kiện toàn sắp xếp lại tổ chức bộ máy Ngành Tư pháp theo quy định của Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/09/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thông tư số 07/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 21/12/2020 về hướng dẫn, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Công văn số 81-CV/BCSĐ ngày 22/7/2021 của Ban  Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc đề nghị quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và Công văn số 4777/BTP-TCCB của Bộ Tư pháp ngày 22/12/2020 về bố trí đội ngũ công chức Tư pháp cấp xã….

- Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tuyên truyền các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế theo lộ trình, mục tiêu.

Tuyên truyền việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Tuyên truyền việc thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022. Biểu dương, khen thưởng các mô hình mới, sáng tạo, giải pháp hiệu quả trong cải cách hành chính; Các tấm gương cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp ứng xử văn minh, có trách nhiệm, có tinh thần, thái độ đúng mực trong phục vụ Nhân dân.

- Thông tin, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; thái độ, hành vi tiêu cực, sách nhiễu trong thi hành công vụ, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức trong cơ quan.

- Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Đề án vị trí, việc làm, đảm bảo bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Tuyên truyền về cải cách tài chính công

Tuyên truyền việc thực hiện đổi mới, tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính của Ngành Tư pháp đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.

 Tuyên truyền việc xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số  và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính của thành phố và Ngành Tư pháp

Tuyên truyền, phổ biến Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 2079/KH-STP ngày 31/12/2020 về chuyển đổi số của Sở Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và nhiệm vụ Chuyển đổi số của Sở Tư pháp năm 2022: trọng tâm là việc thực hiện Đề án “Số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử của thành phố Hải Phòng”.

Tuyên truyền việc thực hiện chuyển đổi số trong công tác hộ tịch, đặc biệt là các quy định của pháp luật về giải quyết quy trình liên thông các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý của Ngành Tư pháp: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Thanh Hương

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn