TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/04/2021 16:53

Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố

Ngày 8/4/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2021.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Quyết định này không áp dụng đối với: bãi đỗ xe chỉ phục vụ hoạt động nội bộ của các tổ chức, đơn vị và không kết nối trực tiếp vào đường giao thông công cộng; bãi đỗ xe thuộc các trạm dừng nghỉ đường bộ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bãi đỗ xe là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ dùng để đỗ phương tiện giao thông đường bộ. Bãi đỗ xe có thể xây dựng trên mặt đất, hoặc dưới mặt đất; một phần dưới mặt đất, một phần trên mặt đất.

2. Bãi đỗ xe công cộng là bãi đỗ xe do nhà nước đầu tư phục vụ chung cho tất cả các đối tượng có nhu cầu và không tổ chức thu phí.

3. Bãi đỗ xe hoạt động kinh doanh là bãi đỗ xe có tổ chức dịch vụ trông giữ phương tiện, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện hoặc kinh doanh các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

4. Bãi đỗ xe nội bộ là bãi đỗ xe phục vụ cho nhu cầu riêng của tổ chức, cá nhân, được xây dựng trong phạm vi đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của tổ chức, cá nhân đó.

Điều 4. Quy định chung của bãi đỗ xe

1. Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động.

2. Đường ra, vào bãi đỗ xe phải được bố trí đảm bảo an toàn giao thông và không gây ùn tắc giao thông.

3. Bãi đỗ xe được gắn biển báo số 1.408 hoặc 1.408a theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Đối với bãi đỗ xe có hoạt động kinh doanh phải gắn bảng hiệu “Bãi đỗ xe” kèm theo tên đơn vị quản lý, tên bãi đỗ xe.

4. Bãi đỗ xe nội bộ do tổ chức, cá nhân sở hữu bãi đỗ xe tự quản lý, khai thác.

5. Bãi đỗ xe công cộng do cơ quan quản lý đường bộ trực tiếp quản lý; trường hợp tổ chức hoạt động kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Điều 5. Quy định về việc tổ chức, quản lý và công bố hoạt động bãi đỗ xe hoạt động kinh doanh

1. Đơn vị kinh doanh bãi đỗ xe sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng phải gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước chậm nhất 05 ngày kể từ ngày đưa bãi xe vào hoạt động, khai thác. Nội dung thông báo theo phụ lục 3 kèm theo quyết định này.

2. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông báo của Đơn vị kinh doanh bãi đỗ xe, cơ quan quản lý nhà nước quy định tại khoản 4, Điều này có trách nhiệm công bố trên phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp 03 ngày (Cổng thông tin điện tử thành phố, Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng hoặc Báo Hải Phòng). Nội dung công bố: Tên chủ đầu tư, đơn vị quản lý, kinh doanh bãi đỗ xe; tên bãi đỗ xe; quy mô, công năng của bãi đỗ xe; địa điểm, địa chỉ bãi đỗ xe; công bố đưa bãi đỗ xe vào hoạt động khai thác kể từ ngày, tháng, năm; giờ hoạt động trong ngày.

3. Trong quá trình quản lý, khai thác hoạt động kinh doanh bãi đỗ xe, đơn vị kinh doanh bãi đỗ xe phải thực hiện đúng các quy định tại khoản 3, Điều 55, Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định và hướng dẫn về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

4. Cơ quan quản lý nhà nước tiếp nhận thông báo cụ thể như sau:

Sở Giao thông vận tải đối với bãi đỗ xe đấu nối trực tiếp vào các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải được giao quản lý;

Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với bãi đỗ xe đấu nối trực tiếp vào các tuyến đường do Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao quản lý.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Giao thông vận tải

Thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động của các bãi đỗ xe theo Quyết định này và Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong công tác tổ chức giao thông, đảm bảo không ùn tắc tại cổng ra vào bãi đỗ xe đối với các tuyến đường được giao quản lý.

Phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng, tham mưu, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố.

2. Công an thành phố

Chủ trì hướng dẫn phương án phòng cháy, chữa cháy và phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố. Tổ chức kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố.

3. Sở Xây dựng: Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các quận, huyện bố trí địa điểm, tổ chức quản lý quy hoạch xây dựng các bãi đỗ xe công cộng trong các Đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố và quy hoạch của các quận, huyện.

4. Sở Tài chính: phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các bãi đỗ xe đảm bảo theo quy định hiện hành.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về sử dụng đất dùng vào mục đích bãi đỗ xe theo quy định.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; đầu tư (bao gồm cả đầu tư theo hình thức đối tác công-tư); đăng ký doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh có liên quan đến bãi đỗ xe theo quy định của pháp luật.

7. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền về việc tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

8. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động của các bãi đỗ xe trên địa bàn quản lý. Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý hoạt động bãi đỗ xe trên địa bàn quản lý gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 25 của tháng cuối mỗi Quý. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải lập phương án tổ chức giao thông, đảm bảo không ùn tắc tại cổng ra vào bãi đỗ xe trên địa bàn quản lý. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong quá trình hoạt động của các bãi đỗ xe trên địa bàn quản lý.

9. Đơn vị quản lý, kinh doanh bãi đỗ xe:

Chịu trách nhiệm duy trì tình trạng hoạt động của bãi đỗ xe theo quy định tại Quyết định này; thực hiện chế độ báo báo cáo về hoạt động kinh doanh bãi đỗ xe  trước ngày 20 của tháng cuối mỗi quý gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có bãi đỗ xe; phát hiện và nhanh chóng báo ngay về các cơ quan chức năng khi xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông; mất vệ sinh môi trường; cháy, nổ tại bãi đỗ xe. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng trong quá trình xử lý những sự cố xảy ra tại bãi đỗ xe.

 

Các tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Lã Thanh Tân

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn