TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/02/2023 14:24

Tập trung thực hiện phổ biến các luật, nghị quyết  mới được Quốc hội thông qua

Ngày 27/01/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 159/UBND-NCKTGS phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai, đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ sau:

1. Đối với các Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực trong các luật, nghị quyết mới được thông qua

- Đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố việc triển khai thi hành luật, nghị quyết trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương (Phụ lục kèm theo).

- Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản luật, nghị quyết được thông qua thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý lên Cổng/Trang Thông tin điện tử và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

- Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến pháp luật; kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật của Sở, ngành trực tiếp triển khai thi hành văn bản luật; giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của văn bản luật liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật khi công dân có yêu cầu theo quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu phổ biến nội dung văn bản luật. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường thông tin, phổ biến rộng rãi nội dung của luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện (tập huấn trực tuyến, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật trực tuyến; đối thoại pháp luật trực tuyến; biên soạn, đăng tải hỏi - đáp pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử …); bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

- Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật mới được thông qua (nếu có) chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí ở trung ương, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức truyền thông chính sách trong dự thảo văn bản bằng hình thức phù hợp theo yêu cầu của Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”. Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm tổ chức tiếp nhận, giải trình, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách trong Báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

2. Đối với các cơ quan, tổ chức liên quan

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố tăng cường thời lượng, lồng ghép phổ biến rộng rãi, thường xuyên các nội dung hướng dẫn trên chuyên trang, chuyên mục của báo, đài để người dân biết và thực hiện.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung văn bản luật liên quan cho đoàn viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ hướng dẫn tại Công văn này và điều kiện thực tiễn địa phương để triển khai phổ biến nội dung, tinh thần các lĩnh vực cần chú trọng phổ biến, tuyên truyền pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo hiệu quả, thực chất.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các quận, huyện, đầu mối pháp chế các Sở, ngành, Phòng Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thực hiện các nhiệm vụ nói trên.

Nguyên Anh

 

Phụ lục

Các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4,

Kỳ họp bất thường lần thứ hai

(Kèm theo Công văn số 159/UBND- NCKTGS ngày 27/01/2023

của UBND thành phố)

 

STT

Tên văn bản

Cơ quan đề xuất việc triển khai thực hiện Luật, Nghị quyết trên địa bàn thành phố

 1.  

Luật Dầu khí

 

Sở Công Thương

 1.  

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sở Nội vụ

 1.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Sở Thông tin và truyền thông

 1.  

Luật Phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
chi nhánh thành phố Hải Phòng

 1.  

Luật Thanh tra

Thanh tra thành phố

 1.  

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Sở Văn hóa và Thể thao

 1.  

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Sở Y tế

 1.  

Nghị quyết số 68/2022/QH15 ngày 10/11/2022 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư
 

 1.  

Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

Sở Tài chính
 

 1.  

Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022  về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

Công an thành phố

 1.  

Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thanh tra thành phố

 1.  

Nghị quyết số 75/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố

 

 1.  

Nghị quyết số 76/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Các Sở, ban, ngành có liên quan

 

 1.  

Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024

Sở Y tế

 

 1.  

Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 1.  

Nghị quyết số 82/2023/QH15 ngày 09/01/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan và chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022

Sở Tài chính

Minh Trang

 

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn