TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/04/2024 10:54

Triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” năm 2024 trên địa bàn thành phố

Thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 153/QĐ-BTP ngày 02/02/2024 ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các văn bản, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật năm 2024; ngày 16/4/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố ban hành Công văn số 13/HĐPHPBGDPL-TTK về triển khai, thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đề nghị thành viên Hội đồng đại diện các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thành phố, Hội đồng phối hợp PBGDPL các quận, huyện thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân bằng hình thức phù hợp. Gắn việc triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.

2. Rà soát, bố trí nguồn lực và các điều kiện bảo đảm cần thiết khác để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án.

3. Trên cơ sở chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2024, nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, ban hành kế hoạch hoặc lồng ghép trong kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, tổ chức truyền thông các dự thảo chính sách, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng tài liệu truyền thông để cung cấp cho các cơ quan thông tin báo chí; chủ động đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố để đăng tải trên Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, Phụ trương pháp luật (phát hành cùng Báo Hải Phòng hàng tuần).

4. Về việc tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách:

Giao Sở Tư pháp chủ trì tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố, công chức pháp chế các sở, ban, ngành về kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách.

Giao thành viên Hội đồng đại diện Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông, xử lý thông tin khi thực hiện truyền thông dự thảo chính sách cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn thành phố.

Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật các quận, huyện chủ động tổ chức tập huấn cho báo cáo viên quận, huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã thuộc phạm vi quản lý về kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách.

 

 

 

 

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn