TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/11/2021 08:51

Kết quả thực hiện tiêu chí về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của huyện Vĩnh Bảo giai đoạn 2016 - 2020

[Tiêu chí về “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtthuộc tiêu chí về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Đây là một tiêu chí thành phần quan trọng để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, huyện Vĩnh Bảo là một trong những địa phương có 100% xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, phấn đấu toàn huyện về đích nông thôn mới.

Kết quả đạt được

Giai đoạn 2016-2020, huyện Vĩnh Bảo đã đạt được những kết quả nhất định trong thực hiện tiêu chí về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cụ thể:

 Năm 2017, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo đã ký Quyết định công nhận 24/30 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt 80%.

Năm 2018, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo đã ký Quyết định công nhận 26/30 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt 87%.

Năm 2019, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo đã ký Quyết định công nhận 24/30 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt 80%.

Năm 2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo đã ký Quyết định công nhận 30/30 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt 100%.

Qua kết quả trên cho thấy, về cơ bản việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày càng được lãnh đạo địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời, do đó, kết quả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 đạt 100%, là cơ sở quan trọng để công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết quả này đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ, ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật của cán bộ và người dân ở địa phương; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật trên địa bàn các xã, thị trấn; đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, góp phần xây dựng nông thôn mới, phục vụ tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.

Những giải pháp chủ yếu cần thực hiện để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong thời gian tới

Để duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” nói riêng và các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, huyện Vĩnh Bảo cần thực hiện những giải pháp sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan mật thiết đến đời sống của người dân, đặc biệt là những văn bản liên quan đến Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phục vụ các dự án phát triển kinh tế- xã hội của huyện và thành phố.

- Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ -TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017. Do vậy, đề nghị UBND huyện Vĩnh Bảo quan tâm chỉ đạo duy trì, phát huy những kết quả đạt được; đồng thời, rà soát thực trạng triển khai công tác này ở các xã, thị trấn; bám sát các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định mới để có giải pháp nhằm thực hiện tốt việc xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tuấn Hưng

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn