TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/02/2022 09:59

Thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ngày 28/01/2022, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố. Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật xin giới thiệu những nội dung cơ bản của Kế hoạch này.

I. Nhiệm vụ chung

1. Các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách và triển khai thực hiện các chương trình, đề án

- Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Tổng kết 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2002 - 9/11/2022).

- Tham gia ý kiến xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành, gồm: Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Đề án “Đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”; Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”.

- Tham gia ý kiến xây dựng Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Thông tư sửa đổi, thay thế Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc.

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; chủ động, tích cực thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Tiếp tục khai thác, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng Thông tin điện tử thành phố (http://pbgdpl.haiphong.gov.vn) theo hướng tập trung, liên thông, kết nối, chia sẻ thông tin, tài liệu về PBGDPL trên môi trường mạng, tạo thuận lợi trong khai thác, trao đổi thông tin pháp luật giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

- Phối hợp xây dựng dữ liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp trong việc cập nhật, quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia.

- Phối hợp triển khai Dự án “Đầu tư hệ thống thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật”; triển khai phần mềm đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Nâng cao chất lượng mục “Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật” trong chuyên mục “Tiếp cận thông tin” trên Cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân quận, huyện theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin.

- Thí điểm mô hình mới về phổ biến, giáo dục pháp luật, bao gồm: Triển khai xây dựng bài giảng điện tử về PBGDPL; Mở chuyên mục “Câu lạc bộ pháp luật trực tuyến”, “Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến”  trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.

3. Truyền thông về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội

- Nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền, PBGDPL phục vụ nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước và thành phố giao trên Phụ trương Pháp luật thành phố Hải Phòng, Báo Hải Phòng, chuyên đề An ninh Hải Phòng.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trên Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 1014/CTrPH-STP-ĐPTTHHP giữa Sở Tư pháp và Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên sóng phát thanh truyền hình.

- Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội.

4. Triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; rà soát, củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, chú trọng thu hút lực lượng công an, bộ đội biên phòng, cán bộ, công chức đã công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.

5. Biên soạn, in và phát hành tài liệu, sách, đề cương, tờ gấp pháp luật, tiểu phẩm về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

II. Các nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố trong việc tham mưu Hội đồng triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Triển khai công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường: Tổng kết 12 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường; Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng cho đội ngũ giáo viên trong ngành giáo dục; tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh, sinh viên...

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

- PBGDPL cho các đối tượng đặc thù: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân ở vùng ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và ngư dân; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người chưa thành niên; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; người nghèo không được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật

2. Công tác hòa giải ở cơ sở

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Phối hợp với cơ quan dân vận trong việc đẩy mạnh thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở gắn với phong trào thi đua “dân vận khéo”.

- Kiện toàn và tập huấn cho tập huấn viên, hòa giải viên cơ sở về công tác hòa giải.

- Triển khai và tổng kết Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”.

3. Công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025.

Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện Kế hoạch; biên soạn tài liệu phục vụ công tác PBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL trên địa bàn thành phố; tổng kết, phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL; chủ trì triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này. 

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể thành phố, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp chủ động và chịu trách nhiệm chủ trì về nội dung, kinh phí và các điều kiện đảm bảo để phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý; bám sát chỉ đạo của thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố công tác tại cơ quan, đơn vị.

 3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch, Đề án PBGDPL, các quy định pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid - 19, dịch vụ công trực tuyến, các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố về PBGDPL phù hợp với tình hình đặc điểm và điều kiện cụ thể của địa phương. Chủ động tuyên truyền, phổ biến những quy định liên quan đến nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt đối với địa bàn có các dự án có giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. 

- Bố trí đủ công chức chuyên trách làm công tác PBGDPL; chủ động bố trí kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch; 

- Lựa chọn các nội dung và hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn để công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Thực hiện các giải pháp xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo đi vào chiều sâu và thực chất. 

Phạm Liên

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn