TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Mâu thuẫn từ xưởng tái chế đồ

Thời gian 13/09/2021 10:06Cạnh tranh không lành mạnh

Thời gian 25/06/2021 14:52

Chín bỏ làm mười

Thời gian 24/05/2021 15:25

Chuyện cái ao mùa mưa

Thời gian 26/04/2021 16:56


Lọt sàng xuống nia

Thời gian 03/03/2021 09:40

Phổ biến Luật hòa giải cơ sở

Thời gian 14/12/2020 08:06


TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Lã Thanh Tân

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn