TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/07/2020 09:02

Hội nghị “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”

Ngày 13/7/2020 tới, Ban Dân vận Trung ương phối hợp cùng Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban can sự đảng Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”. Hội nghị được tổ chức với mục đích chủ yếu là nhằm tiếp tục khẳng định vai trò và ý nghĩa của công tác dân vận, của Mặt trận Tổ quốc trong hoạt động hòa giải ở cơ sở và bên cạnh đó còn có một phương thức hòa giải mới là hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Đồng thời, nhận diện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình thực hiện và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan để từ đó xác định phương hướng, đề xuất giải pháp tiếp tục tăng cường, phát huy vai trò của công tác dân vận trong hòa giải ở cơ sở và hòa giải, đối thoại tại Tòa án, từ đó giúp các hoạt động hòa giải ở cơ sở và hòa giải, đối thoại tại Tòa án ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, bảo đảm giải quyết mọi tranh chấp, mâu thuẫn ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ bảy (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Kết luận số 43-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.

Xin gửi kèm các tài liệu phục vụ tổ chức Hội nghị.

File đính kèm

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn