TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/04/2021 16:56

Hướng dẫn áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện  công tác bồi thường nhà nước năm 2021

Ngày 22/4/2021, Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp có Văn bản số 138/BTNN-NV1 hướng dẫn áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2021.

 Để bảo đảm thực hiện hiệu quả việc đánh giá, chấm điểm năm 2021, Cục Bồi thường nhà nước hướng dẫn Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung sau:

I. Trong tổ chức triển khai Bộ tiêu chí

1. Trong quá trình triển khai Bộ tiêu chí, đề nghị Sở Tư pháp lưu ý xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước làm cơ sở để triển khai các hoạt động trong năm; thu thập thông tin, tài liệu kịp thời, đầy đủ và đúng quy định phục vụ cho hoạt động đánh giá, chấm điểm.

2. Đối với những địa phương phát sinh vụ việc bồi thường nhà nước trên địa bàn cần thực hiện sát sao công tác hướng dẫn nghiệp vụ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường, theo dõi, đôn đốc, lập danh mục vụ việc yêu cầu bồi thường làm cơ sở thực hiện việc chấm điểm hiệu quả, cung cấp tài liệu kiểm chứng được đầy đủ.

3. Khi địa phương gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm theo phụ lục I (có tài liệu kiểm chứng gửi kèm), yêu cầu phải có báo cáo về việc thực hiện tự đánh giá chấm điểm (nội dung theo mẫu tại phụ lục II Quyết định số 3062) gửi kèm. Tài liệu kiểm chứng phải đầy đủ, được sắp xếp theo tiêu chí chấm điểm và được gửi qua hệ thống thư điện tử theo yêu cầu.

4. Bảo đảm ổn định đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước, ưu tiên giao hoạt động đánh giá, chấm điểm năm 2021 cho các công chức có 2 kinh nghiệm chuyên môn đã từng phụ trách đánh giá, chấm điểm Bộ tiêu chí trong năm 2020 thực hiện.

II. Trong việc áp dụng chấm điểm Bộ Tiêu chí

1. Các Sở Tư pháp thực hiện đúng quy định tại Điều 9 và phần hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm tại phụ lục I kèm theo Quyết định số 3062.

2. Đối với quy định về tài liệu kiểm chứng, Sở Tư pháp cần lưu ý một số trường hợp như sau:

2.1. Đối với nhóm tiêu chí đánh giá thực hiện quản lý nhà nước công tác bồi thường nhà nước về bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước (mục 2 nhóm tiêu chí I) Tài liệu kiểm chứng là một trong các tài liệu sau: Kế hoạch triển khai công tác tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước (nếu có); báo cáo kết quả hội nghị, tọa đàm, tập huấn riêng hoặc báo cáo kết quả hội nghị, tọa đàm, tập huấn có nội dung lồng ghép với các hoạt động khác; tài liệu tập huấn, tọa đàm, các tài liệu khác như tờ rơi, tờ gấp, các ấn phẩm tập huấn, tuyên truyền khác; chương trình phát thanh, truyền hình, bài báo đưa tin… Trường hợp địa phương có đề xuất kinh phí tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhưng không được cấp kinh phí để thực hiện, tài liệu kiểm chứng là văn bản đề xuất cấp kinh phí đối với việc bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước.

2.2. Đối với nhóm tiêu chí đánh giá thực hiện quản lý nhà nước công tác bồi thường nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước (mục 7 nhóm tiêu chí I) Tài liệu kiểm chứng là một trong các tài liệu sau: kế hoạch thanh tra, kiểm tra riêng hoặc kế hoạch thanh tra, kiểm tra lồng ghép với lĩnh vực khác và kết quả thanh tra, kiểm tra riêng hoặc kết quả thanh tra, kiểm tra lồng ghép với lĩnh vực khác; tài liệu phục vụ thanh tra, kiểm tra, bài báo đưa tin về thanh tra, kiểm tra…

 2.3. Đối với nhóm tiêu chí đánh giá tổ chức các hoạt động phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác bồi thường nhà nước (nhóm tiêu chí II).

Tài liệu kiểm chứng là một trong các tài liệu sau: Quy chế phối hợp (nếu có), giấy mời họp liên ngành hoặc trao đổi bằng văn bản khi có phát sinh nội dung cần phối hợp theo quy định của pháp luật; biên bản hoặc báo cáo kết quả họp liên ngành hoặc văn bản trao đổi với các cơ quan, đơn vị trong thực 3 hiện hoạt động phối hợp quản lý nhà nước như thực hiện công tác thống kê, báo cáo; tập huấn nghiệp vụ; hướng dẫn nghiệp vụ; theo dõi, đôn đốc…

2.4. Đối với nhóm tiêu chí đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường (nhóm tiêu chí V).

Sở Tư pháp cần lưu ý đây là nhóm tiêu chí do các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trên địa bàn đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, công tác phối hợp, tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường của Sở Tư pháp đã thực hiện mà không phải do Sở Tư pháp tự đánh giá kết quả quản lý nhà nước của mình. Tài liệu kiểm chứng là một trong các tài liệu sau: Phiếu khảo sát hoặc kết quả phỏng vấn, văn bản đánh giá của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân…

3. Đối với phần điểm thưởng (Điều 10 Bộ tiêu chí), sáng kiến, giải pháp trong quá trình thực hiện công tác bồi thường nhà nước phải là những sáng kiến, giải pháp được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn