TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/03/2021 16:21

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ

 

 

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh ký Quyết định số 271/QĐ-BTP ngày 01/3/2021 ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của Bộ năm 2021.

Kế hoạch đã xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Theo đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp về thanh niên và công tác thanh niên thông qua việc tuyên truyền, cập nhật thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của Bộ; kiện toàn công chức, viên chức làm đầu mối, tham mưu về công tác thanh niên; chủ động lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên vào đề án, chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn của đơn vị…

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức trẻ. Theo đó, cần đề xuất, phương hướng nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ của Bộ, ngành giai đoạn tiếp theo; tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ năm 2021; tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể “Xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội và trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” và Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ của đất nước…

Cùng với đó, xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên Việt Nam.

Hồng  Điệp

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn