TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/09/2022 15:41

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 23/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2022/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2022.

Theo Ngh định, Cơ s d liu quc gia v công tác tiếp công dân, x lý đơn, gii quyết khiếu ni, t cáo, kiến ngh, phn ánh (gi tt là Cơ s d liu) là tp hp thông tin v vic khiếu ni, t cáo, kiến ngh, phn ánh ca cơ quan, t chc, cá nhân và thông tin, d liu v công tác tiếp công dân, x lý đơn, gii quyết khiếu ni, t cáo và x lý kiến ngh, phn ánh ca cơ quan có thm quyn được chun hóa, s hóa, lưu tr, qun lý bng cơ s h tng thông tin theo quy định ca Ngh định này và pháp lut khác có liên quan.

Cơ s d liu được xây dng, qun lý tp trung ti Thanh tra Chính ph và được t chc cp nht, khai thác ti các B, cơ quan ngang b, cơ quan thuc Chính ph, y ban nhân dân các cp nhm phc v công tác qun lý nhà nước v tiếp công dân, gii quyết khiếu ni, t cáo, kiến ngh, phn ánh.

Nguyên tc xây dng, cp nht, qun lý, khai thác và s dng Cơ s d liu là tuân th các quy định ca pháp lut v tiếp công dân, x lý đơn, gii quyết khiếu ni, t cáo, kiến ngh, phn ánh, bo v bí mt nhà nước, bo v thông tin cá nhân và các quy định pháp lut khác có liên quan.

Bo đảm phù hp vi khung kiến trúc h thng thông tin quc gia, đáp ng tiêu chun v cơ s d liu và các tiêu chun, quy chun k thut, công ngh thông tin.

Bo đảm kp thi, đầy đủ, chính xác và đúng thm quyn, mc đích theo quy định ca pháp lut. Bo đảm vic qun lý, vn hành cht ch, an toàn, n định và thông sut.

Thông tin được cp nht trong Cơ s d liu gồm

1. Thông tin v tiếp công dân: H tên, địa ch ca công dân; ni dung, kết qu tiếp công dân.

2. Thông tin v x lý đơn: Loi đơn như đơn khiếu ni, đơn t cáo, đơn kiến ngh, phn ánh; đơn đủ điu kin x lý; đơn thuc thm quyn gii quyết; đơn tr li và hướng dn gi đơn; đơn rút

3. Thông tin v khiếu ni: H tên, địa ch ca người khiếu ni; tên, địa ch ca cơ quan, t chc, cá nhân b khiếu ni; tóm tt ni dung khiếu ni và tình hình gii quyết khiếu ni; quyết định gii quyết khiếu ni ln đầu; quyết định gii quyết khiếu ni; kết qu thi hành quyết định gii quyết khiếu ni có hiu lc pháp lut.

4. Thông tin v t cáo: H tên, địa ch ca người t cáo; tên, địa ch ca cơ quan, t chc, cá nhân b t cáo; tóm tt ni dung t cáo và tình hình gii quyết t cáo; kết lun ni dung t cáo; quyết định x lý hành vi vi phm b t cáo; kết qu thc hin kết lun ni dung t cáo.

5. Thông tin v kiến ngh, phn ánh: H tên, địa ch ca người kiến ngh, phn ánh; tóm tt ni dung kiến ngh, phn ánh; kết qu x lý kiến ngh, phn ánh.

6. Báo cáo định k, báo cáo v vic, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xut v tiếp công dân, x lý đơn, gii quyết khiếu ni, t cáo, x lý kiến ngh, phn ánh cp nht theo yêu cu ca Thanh tra Chính ph.

Những hành vi bị nghiêm cm truy cp trái phép vào Cơ s d liu

- C ý không cp nht hoc cp nht thông tin, d liu không đầy đủ. không chính xác; làm sai lch thông tin, thay đổi, xóa, hy d liu trái pháp lut trong Cơ s d liu;

- Truy cp trái phép vào Cơ s d liu;

- Khai thác, s dng, tiết l thông tin trong Cơ s d liu trái pháp lut hoc li dng vic cung cp thông tin để trc li;

- Phá hy, phá hoi, làm hư hng hoc hy hoi h thng cơ s h tng thông tin hoc cn tr quá trình vn hành, duy trì n định, liên tc ca Cơ s d liu.

 

Hà Chi

 

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn