TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/02/2024 08:28

Nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai

Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 203/UBND-ĐC3 ngày 30/012024 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 29/11/2023 của ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Các Sở, ban, ngành thành phố; Uỷ ban nhân dân các quận, huyện:

Quán triệt, phổ biến toàn văn nội dung Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 29/11/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị để tập trung triển khai thực hiện.

- Tập trung tuyên truyền, đa dạng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dưới nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng; đồng thời tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để việc xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp, đối thoại trực tiếp và phối hợp xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân liênquan đến lĩnh vực đất đai; xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân chậm xử lý các vụ việc.

- Chủ động rà soát phát hiện những quy định pháp luật còn bất cập để đề xuất kiến nghị, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, số hóa hồ sơ địa chính nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Là cơ quan chủ trì cùng các đơn vị liên quan triển khai các nội dung thực hiện Chỉ thị đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

3. Thanh tra thành phố:

Đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu kiện hành chính về đất đai; theo dõi, tổng hợp những hạn chế, vi phạm của các đơn vị trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, kịp thời báo cáo, đề xuất theo quy định.

4. Sở Tư pháp:

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính; kịp thời đề xuất những khó khăn, vướng mắc, báo cáo theo quy định.

5. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện:

- Đẩy mạnh việc quy định công khai, minh bạch trong việc thực hiện dự án, chế độ chính sách, trình tự, thủ tục liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, tái định cư; tham mưu thu hồi đất đã giao, đã cho thuê không đúng đối tượng, sử dụng không đúng mục đích, không đúng quy hoạch, không có hiệu quả. Chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, yếu kém trong quản lý sử dụng đất đai tại cơ sở, nhằm hạn chế phát sinh tranh chấp, khiếu nại ngay từ cơ sở.

- Thường xuyên rà soát các vụ việc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai, các vụ việc khiếu nại hành chính về đất đai, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, những vụ việc chậm phát hiện, chậm tiếp nhận, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc việc tham dự hoặc cử người đại diện, người được uỷ quyền tham dự đầy đủ các phiên toà theo giấy triệu tập của Toà án có thẩm quyền đảm bảo quy định.

 Nâng cao trách nhiệm, chất lượng trong công tác xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản liên quan lĩnh vực đất đai.

Tổ chức kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu về đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bảo đảm cung cấp các thông tin, tài liệu đáp ứng yêu cầu xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực trên.

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn