TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/09/2022 14:26

Đẩy mạnh tuyên truyền về biển và đại dương

Ngày 07/9/2022, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND truyền thông về biển và đại dương trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030.

Xây dựng chuyên mục về biển và đại dương trên Trang thông tin điện tử

Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương trong hệ thống quản lý nhà nước từ thành phố đến xã, phường, thị trấn xây dựng chuyên mục về biển và đại dương trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, các báo thường trú tại Hải Phòng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về biển và đại dương để phát thanh và đăng trên các sản phẩm thông tin.

Nội dung đưa vào chuyên mục, chuyên trang gồm: Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển; Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; văn bản chỉ đạo, định hướng chung của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển bền vững kinh tế biển có liên quan; các chương trình, dự án, đề án, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến biển và đại dương của cơ quan.

Thường xuyên cập nhật, bổ sung các nội dung đăng tải để truyền đạt thông tin liên quan đến biển và đại dương nhanh nhất, mới nhất.

Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ truyền thông về biển và đại dương của các Sở, ngành và địa phương

Truyền thông chủ trương, chính sách, pháp luật về biển, hải đảo; vị trí, vai trò của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của thành phố và của ngành, địa phương; tiềm năng, lợi thế, tình hình phát triển kinh tế biển thành phố gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển; truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa biển của người dân thành phố qua các thời kỳ lịch sử.

Truyền thông về mục tiêu, giải pháp phát triển bền vững 06 ngành kinh tế biển xác định trong Nghị quyết số 36-NQ/TW: Du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác, nuôi trồng và khai thác hải sản, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới. Thông tin các thành tựu, kết quả đạt được của thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình này với các chương trình, đề án, dự án truyền thông, tuyên truyền khác có liên quan để triển khai có hiệu quả Chương trình.

Thư viện thành phố có riêng phòng sách và cơ sở dữ liệu về biển và đại dương; Bảo tàng thành phố có riêng phòng chuyên về biển và đại dương; 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, tư thục và quốc tế trên địa bàn thành phố thực hiện hoạt động truyền thông về biển và đại dương thông qua việc lồng ghép nội dung liên quan vào một số môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo.

Tổ chức tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật về biển và đại dương

Từ nay đến năm 2030, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; người dân; doanh nghiệp; người dân thành phố sống và học tập ở nước ngoài; học sinh, sinh viên; tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang hoạt động và sinh sống tại thành phố được truyền thông về biển và đại dương. Trong đó, 100% phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, lãnh đạo cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình, những người làm công tác thông tin, tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến biển và đại dương tại các cơ quan báo chí, truyền thông, xuất bản ở thành phố, cán bộ thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại được tập huấn, cập nhật về hệ thống chính sách, pháp luật, kiến thức cơ bản về biển và đại dương; 80% các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội các cấp, các tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước trên địa bàn thành phố tham gia các hoạt động truyền thông về biển và đại dương của thành phố.

- Hình thức truyền thông:

+ Đa dạng hóa hình thức truyền thông: Trên các phương tiện thông tin đại chúng; truyền thông cá nhân; hệ thống thông tin cơ sở (hệ thống loa cấp xã, tranh cổ động, khẩu hiệu, v.v.); truyền thông trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; truyền thông kết hợp quảng bá du lịch và các hoạt động kinh tế biển khác; truyền thông qua các xuất bản phẩm, phim tài liệu, tư liệu, hội thảo chuyên đề, hội nghị phổ biến, tập huấn, sự kiện, triển lãm về biển và đại dương, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới.

+ Chuyển đổi số từng bước phương thức truyền thông, số hóa các tư liệu tuyên truyền, sản xuất các sản phẩm truyền hình, truyền thông hiện đại, đa nền tảng, chất lượng cao, có thể tiếp cận và tương tác mọi lúc, mọi nơi thông qua mạng Internet.

+ Xây dựng, thiết kế nội dung, thông điệp truyền thông, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với từng nhóm đối tượng, lưu ý khu vực và đối tượng đặc thù như: Vùng sâu, vùng xa và các huyện đảo; ngư dân có thời gian lao động trên biển dài ngày; tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang hoạt động và sinh sống tại thành phố; các tỉnh thuộc quốc gia có quan hệ hữu nghị với thành phố.

+ Sưu tầm, thu thập, số hóa để xây dựng cơ sở dữ liệu về biển và đại dương, phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và truyền thông; tạo, khuyến khích phong trào xã hội học tập, tìm hiểu về biển và đại dương.

+ Ngoài thông tin chung và cơ bản về biển và đại dương; lồng ghép vào nội dung truyền thông thông tin về nghiên cứu khoa học và công nghệ về biển và đại dương; kiến thức khoa học về các hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học biển; hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

- Tổ chức các đợt ra quân làm sạch bãi biển, làm sạch biển. Triển khai kế hoạch giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về biển và đại dương

- Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về thông tin, truyền thông về tình hình biển, đảo phù hợp với từng đối tượng từ trung ương đến địa phương. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị cho nhà báo, đội ngũ chuyên trách làm công tác truyền thông về biển, hải đảo, đặc biệt là kiến thức về các vấn đề pháp lý trong nước và quốc tế liên quan đến biển và đại dương.

- Tạo phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng các hoạt động truyền thông về biển và đại dương, gắn với các mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các hoạt động của Chương trình nhằm lan tỏa rộng rãi thông tin đến mọi đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông Chương trình.

- Xây dựng hệ thống tài liệu tuyên truyền về biển, đảo thống nhất về nội dung, đa dạng về hình thức, phù hợp với yêu cầu của nhiều đối tượng khác nhau, phát hành các tài liệu tuyên truyền kịp thời, có giá trị, tạo hiệu ứng tốt.

- Tổ chức tập huấn về hệ thống chính sách, pháp luật, kiến thức cơ bản về biển, hải đảo, đại dương cho đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy, truyền thông về biển và đại dương; xây dựng bộ tài liệu, chuyên đề, phụ lục sách giáo khoa về biển và đại dương cho các cấp học, các loại hình đào tạo.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động được mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tham gia vào công tác truyền thông về biển và đại dương.

Minh Anh

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn