TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/06/2022 14:59

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 16/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 721/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, trong giai đoạn từ 2022 - 2025, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thay đổi một số nội dung cơ bản sau:

1. Giao đất, cho thuê đất

Tại tiểu mục 2 Mục I Phương án ban hành kèm theo Quyết định 721/QĐ-TTg, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh quy định thực hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực đất đai cụ thể như sau:

Thủ tục hành chính 1: Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (mã thủ tục hành chính: 1.002253)

1) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

- Về thành phần hồ sơ:

+ Bỏ thành phần hồ sơ: Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất.

Lý do: Thành phần hồ sơ này cơ quan xem xét, giao đất, cho thuê đất đã có và lưu văn bản này.

+ Bỏ thành phần hồ sơ: Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Lý do: Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất nhằm giảm thời gian, các bước, chi phí, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

- Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường, kho bạc, Bộ phận Một cửa, ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán để cho phép cá nhân, tổ chức thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Lý do: Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử để cá nhân, tổ chức có thể thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong các thủ tục hành chính về đất đai giúp cắt giảm thủ tục, chi phí, thời gian đi lại liên hệ với cơ quan thuế, ngân hàng, Bộ phận Một cửa hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường để nhận thông báo thuế, nộp nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu là hoàn toàn khả thi dựa trên các hệ thống thông tin đã sẵn sàng như: Hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia; cơ sở dữ liệu thuế; hệ thống một cửa điện tử của 63 tỉnh, thành phố đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia,...; đồng thời, việc này đã thực hiện thành công đối với thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thủ tục hành chính 2: Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (mã thủ tục hành chính: 1.002040)

(1) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

- Về thành phần hồ sơ:

Bỏ thành phần hồ sơ: Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Lý do: Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất nhằm giảm các bước, thời gian, chi phí, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

- Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường, kho bạc, Bộ phận Một cửa, ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán để cho phép cá nhân, tổ chức thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

2. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đối với việc thực hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 3 thuộc thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực đất đai thì tại tiểu mục 2 Mục I Phương án ban hành kèm theo Quyết định 721/QĐ-TTg, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh quy định như sau:

Thủ tục hành chính 3: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (Đối với tỉnh đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) (mã thủ tục hành chính: 1.002273).

(1) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Bổ sung  cách thức nộp thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến tùy thuộc điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý tại địa phương.

Lý do: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục cũng như góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục so với việc thực hiện thủ tục theo phương thức truyền thống.

- Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường, kho bạc, Bộ phận Một cửa, ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán để cho phép cá nhân, tổ chức thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thủ tục hành chính 4: Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất (trường hợp đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) (mã thủ tục hành chính: 1.001009)

(1) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Mẫu hóa Văn bản về chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất.

Lý do: Bảo đảm rõ ràng, minh bạch, áp dụng chung thống nhất, tránh yêu cầu tùy tiện của cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường, kho bạc, Bộ phận Một cửa, ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán để cho phép cá nhân, tổ chức thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

3. Thủ tục hành chính thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp

Đối với quy định về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp thì tại tiểu mục 2 Mục I Phương án ban hành kèm theo Quyết định 721/QĐ-TTg phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh quy định như sau:

Thủ tục hành chính 5: Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp (trường hợp đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) (mã thủ tục hành chính: 2.000962)

(1) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa

- Cách thức thực hiện: Bổ sung cách thức nộp thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính.

Lý do: Phù hợp với Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và tạo điều kiện cho cá nhân được quyền lựa chọn các hình thức nộp và nhận kết quả.

- Về thành phần hồ sơ: Mẫu hóa văn bản đề nghị giải quyết thủ tục hành chính gồm các văn bản sau:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án sử dụng đất.

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp phương án sử dụng đất và biểu kèm theo.

+ Bản đồ phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp.

Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức trong tiếp cận, thực hiện TTHC; đồng thời, là cơ sở để triển khai mẫu đơn, tờ khai điện tử khi có đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật.

4. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền trong các dự án phát triển nhà ở đối với trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai.

Tại tiểu mục 2 Mục I Phương án ban hành kèm theo Quyết định 721/QĐ-TTg, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh quy định rằng:

Thủ tục hành chính 6: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) (mã thủ tục hành chính: 2.000946)

(1) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

- Cách thức thực hiện: Bổ sung cách thức nộp TTHC qua dịch vụ công trực tuyến tùy thuộc điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý tại địa phương.

Lý do: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục cũng như góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục so với việc thực hiện thủ tục theo phương thức truyền thống.

- Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường, kho bạc, Bộ phận Một cửa, ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán để cho phép cá nhân, tổ chức thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ngoài ra, thủ tục hành chính 7: Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất (trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) (mã thủ tục hành chính: 2 000407) và thủ tục hành chính 8: Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp (trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) (mã thủ tục hành chính: 1.004361) cũng được kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa để phù hợp hơn với thực tiễn hiện tại. Vấn đề này được quy định tại tiểu mục 2 Mục I Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan tới hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 721/QĐ-TTg năm 2022 Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn