TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/06/2022 11:05

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người nghỉ thai sản, ốm đau

 

Ngày 08/06/2022, Cục Việc làm (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã ban hành Công văn số 410/CVL-TTLĐ hướng dẫn về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Công văn hướng dẫn các nội dung cụ thể sau:  

Thứ nhất, về đối tượng hỗ trợ và điều kiện hỗ trợ bao gồm:

- Người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh.

- Người lao động trong các loại hình như văn phòng đại diện, tổ chức hành nghề luật sư;... mà được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã.

- Người lao động đang làm việc trong các đơn vị, cơ sở của các công ty được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục.

- Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau cũng thuộc đối tượng được hưởng chính sách tiền thuê nhà nếu đủ điều kiện.

- Người lao động là người nước ngoài đủ điều kiện được hưởng trợ cấp.

Trong đó, theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Thứ hai, về thời gian đề nghị hỗ trợ: bắt đầu từ tháng 2 năm 2022.

Thứ ba, về thời điểm bắt đầu hợp đồng lao động

Trường hợp người lao động đã có hợp đồng lao động giao kết và thực hiện trước ngày 1/4/2022 nhưng hết hạn vào 31/3/2022, tiếp tục ký hợp đồng lao động có thời hạn lần 2 kể từ ngày 1/4/2022 thì thực hiện hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định tại Chương II Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg; người lao động, doanh nghiệp sẽ ghi thời điểm bắt đầu hợp đồng lao động là thời điểm bắt đầu của hợp đồng lao động đã được giao kết và thực hiện trước ngày 1/4/2022.

Căn cứ khoản 2 điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, trường hợp người lao động thực hiện hợp đồng đào tạo, hợp đồng thử việc trong tháng 2, tháng 3 năm 2022 và đến tháng 4 năm 2022 mới ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên thì thực hiện mức hỗ trợ, hồ sơ đề nghị, trình tự thủ tục thực hiện theo quy định tại chương III (Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động).

Thứ tư, về thời gian ở thuê, ở trọ

Người lao động có thời gian thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/ 02/2022 đến ngày 30/6/2022.

Thứ năm, về nơi nộp hồ sơ đề nghị xét duyệt hỗ trợ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn người sử dụng lao động gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh, nơi mà người lao động đang thực tế làm việc.

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn