TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 12/08/2021 10:01

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số thành phố Hải Phòng

Ngày 29/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch 177/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp công nghệ số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Kế hoạch nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động tiếp cận, xây dựng các sản phẩm và sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng của nhiều công nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ số (dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet vạn vật,…), tạo ra sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam; góp phần cho nền kinh tế Hải Phòng bứt phá, phát triển nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Mục tiêu là phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố trở thành một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại Hải Phòng.

Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thành phố có tối thiểu 02 doanh nghiệp công nghệ số thành lập mới, tối thiểu 05 doanh nghiệp chuyển đổi sang công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực.

Đến năm 2030, trên địa bàn thành phố có 10 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó, ít nhất có 05 doanh nghiệp làm chủ công nghệ, cung cấp các sản phẩm, giải pháp phần mềm phục vụ Chính quyền điện tử, đô thị thông minh được đưa vào ứng dụng thực tế trên địa bàn thành phố và các địa phương khác trên cả nước.

7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phát triển doanh nghiệp công nghệ số

- Xây dựng và hoàn thành cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ số;

- Phát triển hạ tầng số;

- Phát triển sản phẩm công nghệ số;

- Phát triển nhân lực công nghệ số;

- Phát triển thị trường cho doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số;

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương;

- Bảo đảm kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật. Huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế- xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chịu trách nhiệm làm đầu mối, hướng dẫn triển khai Kế hoạch này và thường xuyên rà soát kết quả thực hiện, đề xuất cập nhật, điều chỉnh nội dung thực hiện cho phù hợp với thực tế tình hình triển khai, định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện.

Minh Nguyên

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn