TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/10/2021 16:14

Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 6191/UBND-NC ngày 07/9/2021 về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ chung

- Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đối với việc nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế, xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; công tác thanh tra, kiểm tra; việc thực hiện công khai, minh bạch; việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; việc phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử; việc xử lý hình sự các hành vi tham nhũng…

-  Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng.

Đối với các nội dung thực hiện chưa tốt như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng; sự tham gia của xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng; cải cách hành chính và việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức.

Đối  với một số nội dung thực hiện còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Minh bạch tài sản, thu nhập; kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; việc phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ, thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng và hoạt động giám sát; việc xử lý hành chính các hành vi tham nhũng và kết quả thu hồi tài sản tham nhũng

- Các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong giai đoạn tiếp theo:

Tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời công tác phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Đổi mới, sáng tạo phương thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh sự tham gia của xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng.

Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động (nhất là trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, tổ chức cán bộ, tài chính ngân sách...).

Thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo quy định.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng, ngừa tham nhũng. Thực hiện kiểm soát, rà soát xung đột lợi ích theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong nội bộ; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác giám sát nhằm phát hiện các hành vi, vụ việc tham nhũng.

Xử lý nghiêm theo quy định đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình quản lý. Tích cực thu hồi, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thu hồi tiền, tài sản tham nhũng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.

2. Nhiệm vụ cụ thể

- Thanh tra thành phố: Lập kế hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền và tiến hành xác minh tài sân thu nhập theo quy định của luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/7/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.  Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng.

- Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP  ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, hướng dẫn của Thanh tra thành phố về phòng chống tham nhũng; phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan trọng công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các quy định về phòng chống tham nhũng trên địa bàn. Định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Tuấn Hưng

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn