TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/06/2021 14:58

Tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác thú y

Ngày 18/6/2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch 145/KH-UBND triển khai Đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác thú y trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030.

Mục đích của Kế hoạch: Tiến tới hệ thống thú y các cấp trên địa bàn thành phố được củng cố, kiện toàn và tăng cường năng lực, hiệu quả, kiểm soát tốt dịch bệnh động vật, đảm bảo thúc đẩy sản xuất chăn nuôi phát triển bền vững; góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Yêu cầu: Củng cố, kiện toàn, tăng cường năng lực hệ thống quản lý thú y từ thành phố đến cơ sở thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm đảm bảo tinh gọn, đáp ứng yêu cầu thực thi, phù hợp với thực tiễn, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật.

Mục tiêu cụ thể: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về chăn nuôi, thú y; kiện toàn, củng cố hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, xem xét đầu tư xây dựng Trạm kiểm dịch động vật cố định cầu Đá Bạc – Thủy Nguyên, nâng cao năng lực Trạm Chuẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật… Triển khai xây dựng bản đồ dịch tễ và ứng dụng kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi. Xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh tại các vùng chăn nuôi tập trung trên địa bàn thành phố theo quy hoạch.

Cùng với đó, nâng cao năng lực kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, quản lý an toàn thực phẩm đối với động vật và sản phẩm có nguồn gốc động vật. Tổ chức rà soát, sắp xếp lại hệ thống các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố theo hướng tập trung, công nghiệp gắn với vùng chăn nuôi hàng hóa, đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Xây dựng các chợ đầu mối kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. Triển khai thực hiện kế hoạch quản lý sử dụng kháng sinh, giám sát chất lượng thuốc thú y; phòng, chống, giám sát kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi thủy sản giai đoạn 2021-2030…

Nguyễn Nguyên

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn