TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/04/2022 16:27

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới trên địa bàn thành phố

 Ngày 16/02/2022, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND thực hiện các văn bản chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu chung

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 28/5/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025 góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam. 

Mục tiêu cụ thể 

- Duy trì, phát triển và giữ thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh với tỷ lệ trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại (trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, thương mại điện tử...) và trên 80% các kênh phân phối truyền thống (chợ, cửa hàng tạp hóa, ...). 

- Duy trì, phát triển và giữ doanh thu bán lẻ của khu vực kinh tế trong nước trên địa bàn chiếm tỷ lệ 85% tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn thành phố. 

- Trên 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam biết đến Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”. 

- Trên 90% doanh nghiệp biết đến Phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam và trên 70% doanh nghiệp tham gia phong trào này. 

- Xây dựng kênh truyền thông báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử) có chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” thường xuyên tuyên truyền, quảng bá Cuộc vận động. 

- Tổ chức dịch vụ hỗ trợ kết nối cung cầu cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam. 

- Tổ chức nhân rộng mô hình Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”. 

- Xây dựng, kết nối chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất hàng Việt Nam tại thị trường trong nước gắn với Chương trình “Thương hiệu quốc gia”, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và các sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

1. Tăng cường trách nhiệm các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Cuộc vận động, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước phải ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ Việt Nam phù hợp với các cam kết quốc tế và luật pháp của Việt Nam. 

2. Rà soát các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, trước hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghệ số tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hoá, dịch vụ chất lượng cao, phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn; khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp. 

3. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về Cuộc vận động để người tiêu dùng trong nước và nước ngoài biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam; tiếp tục thực hiện các giải pháp thích hợp để khuyến khích, định hướng tiêu dùng và vận động Nhân dân tích cực sử dụng hàng Việt Nam. 

4. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng cường ứng dụng khoa học- công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam phù hợp với các cam kết quốc tế và các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới, đồng thời quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng  hoá Việt và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước. 

5. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng. 

Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương 

- Xây dựng và triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển thương mại nội địa trên địa bàn thành phố giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 386/QĐ- TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi số thông qua ứng dụng thương mại điện tử để mở rộng thị trường bằng các kênh phân phối hiện đại, kết hợp với thanh toán điện tử và giao vận  hiện đại; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm trong nước và nước ngoài; hỗ trợ xây dựng thương hiệu quốc gia cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Việt Nam chất lượng cao, được người tiêu dùng tin cậy, phù hợp với các cam kết quốc tế và các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới; đẩy mạnh lưu thông và triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam; có giải pháp điều tiết, lưu thông phân phối hàng hóa, nhằm bảo đảm cung ứng nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân trong tình hình mới. 

- Đề xuất giải pháp thu hút các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại, kết hợp hài hoà giữa hạ tầng thương mại truyền thống và hạ tầng thương mại hiện đại đối với hàng Việt Nam. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực thi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân thành phố trong thực hiện Cuộc vận động.

- Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để người tiêu dùng trên địa bàn thành phố biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam. 

- Tận dụng lợi thế, ưu điểm của các phương tiện truyền thông trên Internet để cung cấp thông tin chính thống, tích cực quảng bá cho hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam. 

- Triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để quảng bá về sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của các ngành, các cấp. 

- Xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, hộ kinh doanh có cơ hội quảng bá sản phẩm, hàng hóa của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ: 

- Tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra đo lường, chất lượng nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận về đo lường, chất lượng, góp phần bảo đảm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp cũng như của người tiêu dùng; bảo đảm kiểm soát ngăn ngừa hàng hoá nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về đo lường, chất lượng, có nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng, môi trường, góp phần bình ổn thị trường trong nước. 

- Nghiên cứu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng sản phẩm hàng hóa... 

4. Cục Quản lý thị trường thành phố: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh thực phẩm và những hành vi gian lận thương mại. 

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, giữa các tỉnh thành nhằm kiểm soát tốt luồng lưu thông hàng hóa. 

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lồng ghép với quảng bá, giới thiệu hàng Việt Nam đến người tiêu dùng. 

5. Sở Tài chính: 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về mua sắm tài sản, hàng hóa của các cơ quan, đơn vị từ nguồn ngân sách nhà nước, bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Cuộc vận động. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tích cực hưởng ứng Cuộc vận động, ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa của người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

- Khuyến khích đưa nội dung Cuộc vận động lồng ghép tích hợp vào chương trình giảng dạy chính khóa, qua hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục của bậc phổ thông và các hoạt động ngoài giờ lên lớp đối với các trường đại học, cao đẳng với nội dung, thời lượng, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. 

- Nghiên cứu xây dựng tài liệu tuyên truyền, giáo dục về Cuộc vận động cho học sinh, sinh viên của các bậc học; tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Cuộc vận động cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ tới nhận thức và tâm lý người sản xuất, người tiêu dùng về ưu tiên sử dụng hàng nông, lâm, thủy sản trong nước; vận động các doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho nông sản Việt Nam không chỉ tại thị trường trong nước mà còn từng bước vươn ra thị trường khu vực và thế giới. 

- Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu; chuyển từ phát triển đơn ngành sang tích hợp đa ngành, từ đơn giá trị sang tích hợp đa giá trị, từ hỗ trợ đầu vào sang vừa hỗ trợ đầu vào sản xuất, vừa chú trọng hỗ trợ, kết nối đầu ra cho nông sản. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, kiểm soát về sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản và làm muối đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, thực hiện truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu cho nông sản thành phố, tạo lòng tin cho người tiêu dùng trong và ngoài nước. 

- Thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nông lâm thủy sản và muối chủ lực, đặc trưng, sản phẩm mỗi xã một sản phẩm OCOP của thành phố qua đó đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng gắn với thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng nông thôn văn minh hiện đại. 

8. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng: 

- Đề xuất những giải pháp hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, điều hành và tay nghề cho người lao động trong doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, làm cơ sở cho người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đồng thời để chinh phục được khách quốc tế. 

- Tiếp tục phát động, triển khai công tác tổ chức thực hiện phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; gắn kết các hoạt động của phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” với các nội dung Cuộc vận động. 

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố: 

- Chủ động tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 17/12/2021 của Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới để các tổ chức chính trị xã hội, người dân, doanh nghiệp biết, tham gia thực hiện. 

- Tăng cường công tác giám sát các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động. 

10. Ủy ban nhân dân các quận, huyện: 

- Chủ động phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ngành triển khai thực hiện Kế hoạch, gắn thực hiện Cuộc vận động với các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế, chương trình bình ổn thị trường ở địa phương. 

- Khảo sát, lựa chọn các sản phẩm, hàng hóa đặc trưng, thế mạnh của địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quảng bá, giới thiệu. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của Kế hoạch này. 

11. Các Sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn: 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ đơn vị, có chương trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động, lồng ghép với các chương trình, nhiệm vụ của đơn vị để phát huy hiệu quả việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả. Định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu, báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, UBND thành phố. 

Tuấn Kiệt

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn