TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 31/10/2023 10:14

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày 06/10/2023, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Cụ thể như sau:

1. Mục đích:

- Tổ chức triển khai hiệu quả Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong tuân thủ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

- Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

- Phân công cụ thể các nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan đối với cán bộ, công chức của các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các điểm mới của Luật này bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế; tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tổ chức rà soát Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành và địa phương về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực mình quản lý tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Sở, ngành, địa phương mình đã ban hành, tham mưu ban hành, thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của luật chuyên ngành và các văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp với các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Công Thương tham mưu xây dựng, ban hành Văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án, đề án, chương trình, hoạt động cấp quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

+ Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Công Thương đề xuất hoặc tổ chức xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các dự án, đề án, chương trình, hoạt động cấp quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khuyến khích, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, công nghệ thân thiện môi trường, thực hành kinh doanh có trách nhiệm vì người tiêu dùng.

+ Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn các địa phương (cấp huyện).

3. Sở Công Thương là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; là đầu mối phối hợp với Bộ Công Thương để triển khai thực hiện từng nhiệm vụ của Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo đúng tiến độ; Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trình Ủy ban nhân dân thành phố gửi Bộ Công Thương để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung các danh mục nhiệm vụ thực hiện phù hợp điều kiện thực tế và các hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

 Nguyễn Hà

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn