TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/02/2022 10:48

     Khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc. Ngày 26/01/2022, Ủy ban nhân dân thành phó Hải Phòng có Quyết định số 370/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu chung 

Tổ chức rà soát, xác định các nạn nhân chất độc hóa học/dioxin trên địa bàn thành phố, hỗ trợ nạn nhân vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng. 

Mục tiêu cụ thể 

- Đến năm 2025 xác định được trên 90% nạn nhân, đến năm 2030 hoàn thành việc xác định nạn nhân qua các thế hệ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định; các nạn nhân được hưởng mức chế độ, chính sách của Nhà nước để cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi về việc làm phù hợp, vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. 

- Đảm bảo 100% nạn nhân được quản lý thai nghén, được tư vấn sinh sản nhằm giảm nguy cơ gia tăng nạn nhân ở các thế hệ tiếp theo. 

- Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin đáp ứng các yêu cầu quản lý các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh. 

  Nhiệm vụ, giải pháp

1. Tham gia xây dựng hoàn thiện các văn bản pháp luật, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin 

- Tích cực tham gia xây dựng hoàn thiện các văn bản pháp luật, các văn bản hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, sớm hoàn thành việc xác định toàn bộ những nạn nhân qua các thế hệ. 

- Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp thiết thực điều chỉnh các quy định nhằm bảo đảm các nạn nhân được hưởng mức chế độ, chính sách của Nhà nước phù hợp để có thể cải thiện chất lượng cuộc sống, được tạo điều kiện thuận lợi về việc làm phù hợp, vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh 

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân để thúc đẩy mạnh mẽ công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh. Chú trọng phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và các địa phương tổ chức các chương trình tuyên truyền về những nỗ lực, thành tựu trong xử lý ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin và kết quả chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; nâng cao nhận thức để chủ động phòng tránh phơi nhiễm, giảm thiểu tác hại đối với con người. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, Thông tri số 22-TT/TU ngày 29/7/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 43 CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 29/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Thông tri số 22-TT/TU ngày 29/7/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy, các quy định về chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trong Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 và các văn bản có liên quan. 

3. Bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc hóa học/dioxin 

- Thường xuyên quan tâm và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước kết hợp với các chương trình, dự án, đề án từ nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế theo quy định của pháp luật, bảo đảm tất cả các nạn nhân được cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, vượt qua khó khăn, được tạo điều kiện thuận lợi về việc làm phù hợp, để có thể hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. 

- Tham gia, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra, khảo sát, thống kê, xác định nạn nhân; tham gia nghiên cứu bổ sung đối tượng là thế hệ thứ 3, thế hệ tiếp theo và những người làm nhiệm vụ ở các điểm nóng bị ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin từ sau ngày 30/4/1975 đến nay. 

4. Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin 

- Kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ phù hợp, đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, tiếp tục xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin, đảm bảo đến năm 2025 nâng cao năng lực ở mức tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đánh giá, kiểm soát, xử lý, chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống của nạn nhân, quản lý hiệu quả các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố. 

- Tiếp tục tham gia, thực hiện các chương trình, dự án, đề án, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin đối với sức khỏe con người, môi trường; chú trọng các nghiên cứu giải quyết những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong xác định nạn nhân qua các thế hệ; tổ chức nghiên cứu,  áp dụng các mô hình tiên tiến, xây dựng các dự án hình thành trung tâm chăm sóc, chữa trị, phục hồi chức năng, cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo việc làm phù hợp với nạn nhân; tổ chức nghiên cứu kỹ thuật tiên tiến phát hiện sớm, can thiệp sớm dị tật, khuyết tật, quản lý thai nghén, tư vấn sinh sản cho nạn nhân và các đối tượng có nguy cơ. 

5. Tăng cường hợp tác quốc tế và xã hội hóa công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin 

- Tham gia đánh giá hiệu quả các dự án hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin trong thời gian qua; rà soát những cam kết, thỏa thuận quốc tế, phát huy những bài học kinh nghiệm đã đạt được để xây dựng các chương trình hợp tác nhằm thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới; tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế để thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các nước, các tổ chức quốc tế trong bảo đảm nguồn lực tài chính, trang thiết bị, công nghệ, đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm nhằm đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam. 

- Nghiên cứu, đề xuất áp dụng mô hình xã hội hóa trong nâng cao năng lực và triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả chất lượng cao. 

Tổ chức thực hiện

1. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức trong nước, quốc tế có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; tham gia các dự án, đề tài điều tra, khảo sát, thống kê, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, hỗ trợ xác định nạn nhân trên phạm vi thành phố; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu thực tiễn, tham gia có hiệu quả việc xây dựng các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về điều chỉnh mức chế độ, chính sách của Nhà nước để bảo đảm nạn nhân có thể được cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi về việc làm phù hợp, vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống; tổ chức nghiên cứu, thu thập cơ sở pháp lý trợ giúp nạn nhân đấu tranh đòi công lý, bảo đảm phù hợp luật pháp Việt Nam, pháp luật quốc tế. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức điều tra, thống kê; hoàn thành việc xác định, công nhận nạn nhân qua các thế hệ để tổ chức thực hiện chính sách theo quy định, công tác khắc phục hậu quả đối với nạn nhân theo yêu cầu tiến độ của Kế hoạch này và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương có liên quan tổ chức rà soát, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các quy định danh mục các bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến chất độc hóa học/dioxin, xác định nạn nhân; xây dựng các trung tâm hỗ trợ, chăm sóc, chữa trị, phục hồi chức năng. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức hướng dẫn, quan tâm tạo điều kiện thực hiện các biện pháp y tế trong việc chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nạn nhân; tham gia nghiên cứu, hướng dẫn phát hiện sớm, can thiệp sớm dị tật, khuyết tật, quản lý thai nghén, tư vấn sinh sản cho nạn nhân. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam. 

5. Sở Tư pháp

Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, thu thập cơ sở pháp lý trợ giúp nạn nhân đấu tranh đòi công lý, bảo đảm phù hợp luật pháp Việt Nam, pháp luật quốc tế. 

6. Sở Ngoại vụ 

Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế để thúc đẩy công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm thực hiện công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố. 

8. Công an thành phố 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan chỉ đạo, tổ chức bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong thực hiện công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố. 

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu, tổng hợp, đề xuất bố trí vốn đầu tư thực hiện các chương trình, đề án, dự án khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin theo quy định của pháp luật về đầu tư công, bảo đảm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này; tham gia, tổ chức vận động các nguồn tài trợ quốc tế cho công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố. 

10. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thường xuyên để thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

11. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố

Tiếp tục tuyên truyền nhằm thúc đẩy có hiệu quả công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố. 

12. Các Sở, ban, ngành còn lại có trách nhiệm tham gia phối hợp triển khai, thực hiện các nội dung của Kế hoạch trong phạm vi nhiệm vụ được giao. 

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Cựu chiến binh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Chữ thập đỏ thành phố theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ tham gia thực hiện Kế hoạch này. 

14. Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

Chỉ đạo tổ chức xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch; lồng ghép công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin vào các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của địa phương; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành thành phố, các tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động trên địa bàn; phân công cơ quan, đơn vị của địa phương để thực hiện Kế hoạch này. 

Đức Minh

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn