TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/03/2023 09:57

Công bố thủ tục hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Hải Phòng

Ngày 03/3/2023, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 562/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo đó:

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp là 01 thủ tục: Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch (thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử).

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

* Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp Huyện (15 thủ tục)

- Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.

- Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

- Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài.

- Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.

- Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.

- Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài.

- Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài.

- Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc.

- Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

- Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

- Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).

- Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài.

- Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

- Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài.

- Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài.

* Thủ tục hành chính thuộc thm quyền cấp Xã (16 thủ tục)

- Đăng ký khai sinh.

- Đăng ký kết hôn.

- Đăng ký nhận cha, mẹ, con.

- Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con.

- Đăng ký khai tử.

- Đăng ký khai sinh lưu động.

- Đăng ký kết hôn lưu động.

- Đăng ký khai tử lưu động.

- Đăng ký giám hộ.

- Đăng ký chấm dứt giám hộ.

- Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch.

- Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Đăng ký lại khai sinh.

- Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

- Đăng ký lại kết hôn.

- Đăng ký lại khai tử.

* Thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (01 thủ tục)

- Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

 Vũ Giang

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn