TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/02/2024 14:38

Quy định về mới về ngân hàng chính sách

Luật các tổ chức tín dụng năm 2024, có hiệu lực từ 01/7/2024 quy định về ngân hàng chính sách như sau:

1. Thành lập, hoạt động và quản lý nhà nước đối với ngân hàng chính sách (Điều 16 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024)

- Ngân hàng chính sách do Thủ tướng Chính phủ thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước.

- Chính phủ quy định nội dung hoạt động của ngân hàng chính sách.

- Thủ tướng Chính phủ và Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền đối với hoạt động của ngân hàng chính sách.

2. Chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu nhà nước của ngân hàng chính sách (Điều 17 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024)

- Nhà nước là chủ sở hữu của ngân hàng chính sách. Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu nhà nước đối với ngân hàng chính sách.

- Hội đồng quản trị là cơ quan đại diện trực tiếp của chủ sở hữu nhà nước tại ngân hàng chính sách, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu nhà nước theo quy định của Chính phủ.

3. Vốn điều lệ của ngân hàng chính sách (Điều 18 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024)

Vốn điều lệ của ngân hàng chính sách do ngân sách nhà nước cấp và được bổ sung từ ngân sách nhà nước, các nguồn tài chính hợp pháp khác.

4. Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng chính sách (Điều 19 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024)

- Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng chính sách bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và cơ cấu quản trị khác theo quy định của Chính phủ.

- Ngân hàng chính sách được thành lập chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch và đơn vị trực thuộc khác theo quy định của pháp luật.

5. Hội đồng quản trị của ngân hàng chính sách (Điều 20 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024)

- Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch và các thành viên khác.

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

- Số lượng, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị do Chính phủ quy định.

- Hội đồng quản trị có bộ phận giúp việc. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận giúp việc do Hội đồng quản trị quy định.

6. Ban kiểm soát của ngân hàng chính sách (Điều 21 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024)

- Ban kiểm soát gồm Trưởng ban và các thành viên khác.

- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm.

- Số lượng, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát do Chính phủ quy định.

- Ban kiểm soát có bộ phận kiểm toán nội bộ, được sử dụng các nguồn lực của ngân hàng chính sách để thực hiện nhiệm vụ của mình.

7. Tổng giám đốc của ngân hàng chính sách (Điều 22 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024)

- Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động hằng ngày của ngân hàng chính sách.

- Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm.

- Tổng giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc do Chính phủ quy định.

8. Bảo đảm hoạt động của ngân hàng chính sách (Điều 23 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024)

- Ngân hàng chính sách được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán; được cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý; được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

- Ngân hàng chính sách không phải thực hiện dự trữ bắt buộc, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.

9. Kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, báo cáo của ngân hàng chính sách (Điều 24 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024)

- Ngân hàng chính sách phải thực hiện kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ; xây dựng, ban hành quy trình nội bộ về các hoạt động nghiệp vụ.

- Ngân hàng chính sách thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo hoạt động theo quy định của pháp luật.

10. Xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của ngân hàng chính sách (Điều 25 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024)

Ngân hàng chính sách được áp dụng quy định của Luật này để xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của ngân hàng chính sách.

11. Cơ chế tài chính, tiền lương, tổ chức lại, giải thể, kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng chính sách (Điều 26 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024)

Cơ chế tài chính, tiền lương, tổ chức lại, giải thể, kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng chính sách và các nội dung khác có liên quan đến ngân hàng chính sách thực hiện theo quy định tại Chương này và quy định của Chính phủ.

Vũ Giang

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn