TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/08/2022 09:19

Quyền đối với bất động sản liền kề

Bt động sn lin k có th hiu là bt động sn cùng loi, sát k nhau. Gia chúng tn ti mt ranh gii phân cách v địa lý và pháp lý đối vi quyn, nghĩa v ca ch s hu bt động sn lin k.

Ranh gii gia các bt động sn lin k có th là mc gii theo quyết định ca cơ quan nhà nước có thm quyn, do các bên tha thun hoc xác định theo tp quán, theo ranh gii đã tn ti t 30 năm trước mà không xy ra tranh chp.

Vy pháp lut quy định như thế nào v quyn đối vi bt động sn lin k?

1. Quy định v quyn đối vi bt động sn lin k

Quyn đối vi bt động sn lin k (Điu 245 B lut Dân s năm 2015) là quyn được thc hin trên mt bt động sn (gi là bt động sn chu hưởng quyn) nhm phc v cho vic khai thác mt bt động sn khác thuc quyn s hu ca người khác (gi là bt động sn hưởng quyn).

Căn c xác lp quyn đối vi bt động sn lin k (Điu 246 B lut Dân s năm 2015): Quyn đối vi bt động sn lin k được xác lp da theo quy định ca pháp lut, theo địa lý t nhiên, theo di chúc hoc theo tha thun.

Hiu lc ca quyn đối vi bt động sn lin k: Quyn đối vi bt động sn lin k có hiu lc vi mi cá nhân, pháp nhân, được chuyn giao cùng vi bt động sn, tr khi lut liên quan có quy định khác.

Nguyên tc thc hin quyn đối vi bt động sn lin k (Điu 248 B lut Dân s năm 2015): Các bên có th t tha thun v thc hin quyn đối vi bt động lin k. Trong trường hp không có tha thun thì thc hin da trên các nguyên tc:

- Không lm dng quyn vi bt động sn chu hưởng quyn;

- Không ngăn cn hoc gây khó khăn cho vic thc hin quyn đối vi bt động sn hưởng quyn;

- Bo đảm nhu cu hp lý ca vic khai thác bt động sn hưởng quyn phù hp vi mc đích s dng ca bt động sn hưởng quyn và bt động sn chu hưởng quyn.

Thay đổi quyn s dng đối vi bt động sn lin k (Điu 249 B lut Dân s năm 2015): Khi có s thay đổi v s dng, khai thác bt động sn chu hưởng quyn dn ti thay đổi vic thc hin quyn đối vi bt động sn hưởng quyn thì ch s hu bt động sn chu hưởng quyn có trách nhim thông báo trước cho ch s hu bt động sn hưởng quyn trong thi hn phù hp. Mt khác, ch s hu bt động sn chu hưởng quyn cn to điu kin thun li cho ch s hu bt động sn hưởng quyn phù hp vi thay đổi đó.

Chm dt quyn đối vi bt động sn lin k (Điu 256 B lut Dân s năm 2015): Quyn đối vi bt động sn lin k chm dt trong trường hp sau đây:

- Bt động sn hưởng quyn và bt động sn chu quyn cùng thuc s hu ca mt người;

- Vic khai thác, s dng bt động sn không làm phát sinh nhu cu hưởng quyn;

- Các bên có tha thun riêng;

- Pháp lut có quy định khác.

2. Các quyn đối vi bt động sn lin k c th

2.1. Quyn v cp, thoát nước qua bt động sn lin k

Điu 252 B lut Dân s năm 2015 quy định quyn v cp, thoát nước qua bt động sn lin k như sau:

- Trường hp do v trí t nhiên ca bt động sn mà vic cp, thoát nước buc phi qua mt bt động sn khác thì ch s hu bt động sn có nước chy qua phi dành mt li cp, thoát nước thích hp, không được cn tr hoc ngăn chn dòng nước chy.

- Người s dng li cp, thoát nước phi hn chế đến mc thp nht thit hi cho ch s hu bt động sn có nước chy qua khi lp đặt đường dn nước; nếu gây thit hi thì phi bi thường.

Trường hp nước t nhiên chy t v trí cao xung v trí thp mà gây thit hi cho ch s hu bt động sn có nước chy qua thì người s dng li cp, thoát nước không phi bi thường thit hi.

2.2. Quyn v tưới nước, tiêu nước trong canh tác

Điu 253 B lut Dân s năm 2015 quy định quyn v tưới nước, tiêu nước vi bt động sn lin k như sau:

- Người có quyn s dng đất canh tác khi có nhu cu v tưới nước, tiêu nước, có quyn yêu cu nhng người s dng đất xung quanh để cho mình mt li dn nước thích hp, thun tin cho vic tưới, tiêu;

- Người được yêu cu có nghĩa v đáp ng yêu cu đó;

- Nếu người s dng li dn nước gây thit hi cho người s dng đất xung quanh thì phi bi thường.

2.3. Quyn v li đi qua

Điu 253 B lut Dân s năm 2015 quy định quyn v li đi qua như sau:

- Ch s hu có bt động sn b vây bc bi các bt động sn ca các ch s hu khác mà không có hoc không đủ li đi ra đường công cng, có quyn yêu cu ch s hu bt động sn vây bc dành cho mình mt li đi hp lý trên phn đất ca h.

Li đi được m trên bt động sn lin k nào mà được coi là thun tin và hp lý nht, có tính đến đặc đim c th ca địa đim, li ích ca bt động sn b vây bc và thit hi gây ra là ít nht cho bt động sn có m li đi.

Ch s hu bt động sn hưởng quyn v li đi qua phi đền bù cho ch s hu bt động sn chu hưởng quyn, tr trường hp có tha thun khác.

- V trí, gii hn chiu dài, chiu rng, chiu cao ca li đi do các bên tha thun, bo đảm thun tin cho vic đi li và ít gây phin hà cho các bên; nếu có tranh chp v li đi thì có quyn yêu cu Tòa án, cơ quan nhà nước có thm quyn khác xác định.

- Trường hp bt động sn được chia thành nhiu phn cho các ch s hu, ch s dng khác nhau thì khi chia phi dành li đi cn thiết cho người phía trong theo quy định trên mà không có đền bù.

2.4. Quyn mc đường dây ti đin, thông tin liên lc qua bt động sn lin k

Điu 255 B lut Dân s năm 2015 quy định quyn mc đường dây ti đin, thông tin liên lc qua bt động sn lin k như sau:

- Ch s hu bt động sn có quyn mc đường dây ti đin, thông tin liên lc qua bt động sn ca các ch s hu khác mt cách hp lý, nhưng phi bo đảm an toàn và thun tin cho các ch s hu đó; nếu gây thit hi thì phi bi thường.

Trn Khánh

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn