TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/05/2023 08:52

Các trường hợp áp dụng Bộ luật Dân sự đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

 

1. Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài thì có phải là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài không?

Theo Điều 663 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài;

- Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài;

- Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài.

2. Pháp luật nước ngoài được dẫn chiếu đến không được áp dụng trong trường hợp nào?

Theo Điều 670 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Pháp luật nước ngoài được dẫn chiếu đến không được áp dụng trong trường hợp sau đây:

- Hậu quả của việc áp dụng pháp luật nước ngoài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam;

- Nội dung của pháp luật nước ngoài không xác định được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật tố tụng.

- Trường hợp pháp luật nước ngoài không được áp dụng theo quy định nêu trên thì pháp luật Việt Nam được áp dụng.

3. Thời hiệu đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được quy định như thế nào?

Theo Điều 671 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Thời hiệu đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự đó.

4. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định như thế nào?

Theo Điều 673 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch. Người nước ngoài tại Việt Nam có năng lực pháp luật dân sự như công dân Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.

5. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định như thế nào?

Theo Điều 674 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch, trừ trường hợp người nước ngoài xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự tại Việt Nam, năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài đó được xác định theo pháp luật Việt Nam.

Việc xác định cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự tại Việt Nam theo pháp luật Việt Nam.

6. Việc thực hiện quyền thừa kế trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài đối với bất động sản được xác định như thế nào?

Theo Điều 680 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

- Thừa kế được xác định theo pháp luật của nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch ngay trước khi chết.

- Việc thực hiện quyền thừa kế đối với bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.

7. Việc lập di chúc trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được quy định như thế nào?

Theo Điều 681 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

- Năng lực lập di chúc, thay đổi hoặc huỷ bỏ di chúc được xác định theo pháp luật của nước mà người lập di chúc có quốc tịch tại thời điểm lập, thay đổi hoặc hủy bỏ di chúc.

- Hình thức của di chúc được xác định theo pháp luật của nước nơi di chúc được lập. Hình thức của di chúc cũng được công nhận tại Việt Nam nếu phù hợp với pháp luật của một trong các nước sau đây:

- Nước nơi người lập di chúc cư trú tại thời điểm lập di chúc hoặc tại thời điểm người lập di chúc chết;

- Nước nơi người lập di chúc có quốc tịch tại thời điểm lập di chúc hoặc tại thời điểm người lập di chúc chết;

- Nước nơi có bất động sản nếu di sản thừa kế là bất động sản.

Nguyễn Khải

 

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn