TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/10/2021 17:13

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 của Ngành Tư pháp Hải Phòng

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 28/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021,  ngày  08/10/2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1557/KH-STP về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam của Ngành Tư pháp thành phố.

Kế hoạch nhằm phát huy vai trò của Ngành Tư pháp thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố triển khai các hoạt động nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục, lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam trong đời sống xã hội. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục, pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành; gắn với quán triệt, triển khai các nội dung theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026… góp phần nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp.

 Chủ đề hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2021: Toàn Ngành Tư pháp nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác gắn kết chặt chẽ với xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, vừa phục vụ đẩy lùi đại dịch COVID-19, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

  Khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021:

- Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật để tạo đồng thuận trong xã hội và nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, thực hiện pháp luật của Nhân dân. 

- Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. 

- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp. 

- Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. 

- Nâng cao hiệu quả công tác tư pháp để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội. 

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp thực hiện công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả. 

Các nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được Sở Tư pháp triển khai, thực hiện:

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở. Tăng thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự, tin, bài, ảnh, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật Việt Nam trên sóng phát thanh, truyền hình, Phụ trương Pháp luật thành phố Hải Phòng, Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật; Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp; Cổng thông tin điện tử các quận, huyện, hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở trong việc tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam. 

- Tăng cường các hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí, trong đó, chú trọng lồng ghép công tác tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

- Tổ chức treo các áp phích, băng rôn, cờ phướn về Ngày Pháp luật Việt Nam tại trụ sở Sở Tư pháp và trụ sở các cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các địa phương trong tuần lễ cao điểm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam.

Huy Quang

 

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn