TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/03/2023 10:02

15 nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

Ngày 22/02/2023, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương ban hành Kế hoạch 7/KH-HĐGDQPANTW về giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023.

Theo đó, 15 nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 như sau:

 (1) Cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (viết tắt GDQP&AN) Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng thuộc các bộ, ngành liên quan tham mưu, đề xuất với lãnh đạo bộ, ngành nâng cao chất lượng thực hiện quản lý nhà nước về công tác GDQP&AN theo thẩm quyền.

(2) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác GDQP&AN.

(3) Kịp thời củng cố, kiện toàn Hội đồng GDQP&AN các cấp đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng, Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN các cấp.

(4) Các ban, bộ, ngành trung ương và Hội đồng GDQP&AN các cấp rà soát, nắm số lượng, phân loại đối tượng phải bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (BDKTQP&AN) để xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh tổ chức các lớp BDKTQP&AN cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; thực hiện việc cập nhật BDKTQP&AN cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý 2 nhiệm kỳ liên tiếp không thay đổi chức danh hoặc phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

(5) Hội đồng GDQP&AN Quân khu 7, Quân khu 9, mỗi quân khu tổ chức 01 lớp BDKTQP&AN cho chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo của các địa phương trên địa bàn quân khu.

(6) Các cơ sở giáo dục, trung tâm GDQP&AN triển khai thực hiện môn học GDQP&AN cho học sinh, sinh viên, học viên theo quy định của pháp luật.

(7) Các bộ, ngành trung ương và địa phương tiếp tục triển khai xây dựng các trung tâm GDQP&AN thuộc quyền quản lý; chỉ đạo các nhà trường có trung tâm GDQP&AN, các trường được tự chủ môn học GDQP&AN khắc phục những tồn tại, hạn chế; mua sắm bổ sung vật chất, mô hình học cụ, trang thiết bị dạy học, trang phục cho giảng viên, củng cố giảng đường, phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập phục vụ cho môn học GDQP&AN theo quy định hiện hành.

(8) Hoàn thành lập Quy hoạch ngành quốc gia hệ thống trung tâm GDQP&AN thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện.

(9) Biên soạn, ban hành giáo trình, sách giáo khoa môn học GDQP&AN trong trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

(10) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết GDQP&AN giữa các trung tâm với các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.

(11) Thực hiện phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân theo quy định của pháp luật, chú trọng phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và người lao động trong các khu công nghiệp. Kết hợp phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh với phổ biến kiến thức về phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

(12) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Hoán cải, vô hiệu hóa súng tiểu liên AK cấp 5; mua sắm trang bị, thiết bị bắn tập phục vụ môn học GDQPAN”; sản xuất trang phục sinh viên, mua sắm trang, thiết bị dạy học bảo đảm cho môn học GDQP&AN.

(13) Công tác kiểm tra

- Hội đồng GDQP&AN Trung ương kiểm tra công tác GDQP&AN đối với Hội đồng GDQP&AN Quân khu 3, Quân khu 5 và Hội đồng GDQP&AN các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, Phú Yên;

- Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN Trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra công tác GDQP&AN các trung tâm GDQP&AN;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học được tự chủ môn học GDQP&AN; kiên quyết đưa các trường không đủ điều kiện tự chủ vào thực hiện liên kết tại trung tâm GDQP&AN; đối với những trường đủ điều kiện tự chủ chỉ cho phép tự chủ có thời hạn không quá 05 năm, sau đó kiểm tra lại, nếu không đủ điều tự chủ sẽ đưa vào thực hiện liên kết tại trung tâm GDQP&AN. Không cho phép tăng thêm các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học được tự chủ môn học GDQP&AN, để tránh phá vỡ quy hoạch hệ thống trung tâm GDQP&AN. Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác GDQP&AN các Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Các ban, bộ, ngành trung ương, hội đồng GDQP&AN các quân khu, địa phương thực hiện kiểm tra công tác GDQP&AN đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền.

(14) Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQP&AN; tổ chức hội thao GDQP&AN cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các trung tâm GDQP&AN tổ chức Hội thi giảng viên giỏi môn học GDQP&AN.

(15) Hội nghị hội đồng GDQP&AN các cấp sơ kết, tổng kết công tác GDQP&AN năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hà Chi

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn