TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/09/2020 09:56

Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 28-7-2020 của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày 17-11-2016, Quốc hội khóa 14 thông qua Luật Đấu giá tài sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2017. Nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, đồng thời đảm bảo hoạt động đấu giá tài sản công khai, minh bạch, khách quan, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, ngày 28-7-2020, UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng. “Phụ trương pháp luật thành phố Hải Phòng” giới thiệu với bạn đọc những nội dung cơ bản của Chỉ thị này.

1. Trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện có tài sản đấu giá:

- Thực hiện và chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức đấu giá có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. Khi xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá tài sản cần đảm bảo tính khả thi, trong đó xem xét lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với thực tiễn việc đấu giá.

- Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản căn cứ các tiêu chí quy định tại các khoản 4 và 5 Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản, không đặt thêm các điều kiện lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Ngoài tiêu chí thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, cần tập trung vào các tiêu chí về phương án đấu giá, năng lực, kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản để đánh giá, nhằm hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động đấu giá tài sản khi một số tổ chức đấu giá đưa ra mức thù lao rất thấp.

- Tăng cường giám sát về trình tự, thủ tục và quá trình tổ chức thực hiện các cuộc đấu giá tài sản tại địa phương.

- UBND các quận, huyện và các đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá tài sản công, quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất phải đảm bảo theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu giá tài sản, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật có liên quan. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu giá tài sản.

- Thường xuyên thông tin, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thi hành pháp luật về đấu giá tài sản.

2. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chuyên trang về đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản, thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đấu giá tài sản;

- Yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục đấu giá theo Luật Đấu giá tài sản, lựa chọn hình thức đấu giá phù hợp theo quy định tại Điều 40 Luật Đấu giá tài sản để tránh tình trạng “thông đồng, dìm giá”, “đe dọa, cưỡng ép”; khuyến khích các tổ chức đấu giá tài sản xây dựng Đề án đấu giá trực tuyến và sớm xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Kịp thời báo cáo, kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố.

  3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo các quy định pháp luật hiện hành; hoàn thiện dự thảo Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trình UBND thành phố ban hành.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn UBND các quận, huyện thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ tăng thu ngân sách.

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo kế hoạch sử dụng đất, phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt đảm bảo công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

4. Công an thành phố:

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi gây rối, cản trở, đe dọa không cho người khác tham gia đấu giá hoặc lợi dụng hoạt động đấu giá để thông đồng, móc ngoặc với nhau nhằm trục lợi; tiếp nhận, thụ lý giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu giá do tổ chức, cá nhân phát hiện, tố giác;

- Tuân thủ nghiêm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước.

5. Sở Tài chính:

Hướng dẫn các cấp, các ngành về xử lý các tài sản công thông qua đấu giá theo quy định pháp luật; hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố, các doanh nghiệp đấu giá tài sản thực hiện thu, hoạch toán thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

6. Cục Thi hành án dân sự thành phố:

- Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản thi hành án; căn cứ danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố, các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và Chỉ thị này để lựa chọn tổ chức đấu giá trong đấu giá tài sản thi hành án;

- Thực hiện phương án đấu giá tài sản thi hành án hợp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên và thuận lợi trong quá trình bàn giao tài sản thi hành án sau đấu giá, khắc phục tình trạng khó khăn và giải quyết triệt để tình trạnh khiếu kiện kéo dài trong việc bàn giao tài sản thi hành án sau đấu giá.

7. Các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố:

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thực hiện thông báo công khai Quy chế đấu giá tài sản bảo đảm theo đúng quy định tại Điều 34 Luật Đấu giá tài sản, không đặt thêm các điều kiện tham gia đấu giá ngoài các quy định của pháp luật, gây khó khăn cho việc đăng ký tham gia đấu giá hoặc thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá để dìm giá nhằm trục lợi. 

- Thực hiện việc đăng báo công khai đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản.

8. Người tham gia đấu giá:

Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nội quy, quy chế cuộc đấu giá. Không thông đồng, móc nối với những người tham gia đấu giá khác để dìm giá hoặc có hành vi gây rối, cản trở, đe dọa không cho người khác tham gia đấu giá gây mất an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá.

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn