TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/04/2021 16:58

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 05/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng, ngày 2/4/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 172/NQ-CP).

1. Mục đích, yêu cầu

Triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 172/NQ-CP; xác định nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết. Phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 172/NQ-CP đến các cán bộ, công chức, viên chức, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố.

Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ, thời hạn, hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, bảo đảm hiệu quả, gắn với phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của thành phố. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời phát hiện và xử lý nhũng vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Nội dung

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai và tăng cường công tác phổ biến, quán triệt về vị trí, vai trò của hoạt động công chứng, công chứng viên và định hướng phát triển nghề công chứng

Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết. Biên soạn, in và phát hành tài liệu, tổ chức các hình thức phổ biến khác để phổ biến, quán triệt về vị trí, vai trò của hoạt động công chứng và định hướng phát triển nghề công chứng theo tinh thần của Nghị quyết số 172/NQ-CP.

- Tổ chức rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố liên quan đến hoạt động công chứng phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chúng.

Hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và quy chế khai thác, sử dụng. Tổ chức tập huấn việc khai thác sử dụng hệ thống thông tin, làm việc trên môi trường điện tử và thực hiện việc cập nhật, kết nối, chia sẻ các dữ liệu có liên quan đến hoạt động công chứng

- Củng cố, phát triển đội ngũ công chứng viên chuyên nghiệp, chất lượng cao.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về việc tập sự hành nghề công chứng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tập sự hành nghề công chứng. Thực hiện thẩm định hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, đăng ký hành nghề công chứng theo đúng quy định. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để kịp thời nắm bắt và xử lý triệt để các vấn đề phát sinh trong quá trình hành nghề của công chứng viên

- Phát triển tổ chức hành nghề công chứng ổn định, bền vững, phân bổ hợp lý gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội theo địa bàn cấp huyện.

Văn phòng công chứng được thành lập phải phù hợp với Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và đáp ứng nhu cầu công chứng của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn cấp huyện đó.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động công chứng, phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Công chứng viên thành phố.

Xây dựng, ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động công chứng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Công chứng viên thành phố trong việc thực hiện quy định pháp luật về công chứng

- Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP.

4. Tổ chức thực hiện

- Sở Tư pháp chủ trì việc thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Sở Tài chính hướng dẫn Sở Tư pháp việc lập dự toán, thanh quyết toán việc thực hiện theo quy định.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng; quản lý, xử lý tốt cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cho hoạt động của Cơ sở dữ liệu công chứng.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo kịp thời đến Sở Tư pháp các thông tin liên quan đến bất động sản trong phạm vi thẩm quyền của mình để xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu công chứng.

- Hội Công chứng viên thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp.

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, chủ động hỗ trợ Sở Tư pháp và đơn vị được giao chủ trì trong việc thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Minh Anh

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Lã Thanh Tân

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn