TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/03/2021 14:06

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021  của Ngành Tư pháp Hải Phòng

Ngày 24/3/2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính.

Tăng cường tuyên truyền, duy trì chuyên mục về cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử “phổ biến giáo dục pháp luật” của thành phố, “Phụ trương pháp luật thành phố Hải Phòng”, “Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp”.

Biên soạn, phát hành sách, tờ gấp, đề cương, tiểu phẩm pháp luật và các văn bản liên quan đến cải cách hành chính tới các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, quận, huyện; báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở.

Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc phổ biến, giáo dục về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong các hội nghị, lớp tập huấn do Ngành tư pháp tổ chức thực hiện.

ảnh minh họa

2. Tuyên truyền về cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị

Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan đối với việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

Tuyên truyền các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế theo lộ trình, mục tiêu.

3. Tuyên truyền việc thực hiện các văn bản về cải cách thủ tục hành

chính và thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính

Tuyên truyền về hiệu quả, ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tư pháp; việc tiếp nhận, trả lời kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tuyên truyền việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết quy trình liên thông các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý của ngành tư pháp: Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú –hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

4. Tuyên truyền việc đổi mới phương thức, lề lối làm việc

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trong hoạt động quản lý nhà nước của Sở Tư pháp. Biểu dương, khen thưởng các mô hình, giải pháp hiệu quả trong cải cách hành chính, tinh thần phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong ngành.

Thông tin, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; thái độ, hành vi tiêu cực, sách nhiễu trong thi hành công vụ, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức trong cơ quan.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Sở; đảm bảo xử lý công việc nhanh chóng, chính xác, giúp lãnh đạo Sở nắm thông tin kịp thời, kiểm tra tiến độ thực hiện công việc.

Nguyễn Anh

Các tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Lã Thanh Tân

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn