TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/02/2024 08:24

Kế hoạch Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 thành phố Hải Phòng

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 05/KH-HĐGDQP&AN ngày 29/01/2024 về Kế hoạch Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 như sau:

1. Mục đích

Nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

2. Yêu cầu

- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực;

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh;

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng, Ban Thường trực, Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh. I

3. Nhiệm vụ chung

- Cơ quan Thường trực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố tham mưu, đề xuất giúp Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Kịp thời củng cố, kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần quy định; bổ sung quy chế, duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp.

- Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp rà soát, nắm số lượng, phân loại đối tượng cần được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh trong cả nhiệm kỳ; phân chia chỉ tiêu hằng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng cho các đối tượng theo quy định tại Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP; đẩy mạnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và đối tượng đặc thù của từng địa phương, quan tâm đối tượng người quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; thực hiện việc cập nhật theo Hướng dẫn số 175/HD-HĐGDQP&ANTW ngày 24/3/2017 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương hướng dẫn chương trình, nội dung cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

- Thực hiện nghiêm túc liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH và Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh; các trường có Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, các trường được tự chủ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn khắc phục những tồn tại, hạn chế; mua sắm bổ sung vật chất, trang thiết bị dạy học, mô hình học cụ, trang phục cho giáo viên, giảng viên, củng cố thao trường, bãi tập, phòng học chuyên dùng phục vụ cho môn học giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, tập trung địa bàn ven biển, hải đảo để nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Công tác kiểm tra

+ Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh các quận, huyện Dương Kinh, An Dương, Tiên Lãng. Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh các Trường THPT trên địa bàn các quận, huyện: Ngô Quyền, Hải An, Thủy Nguyên, An Lão.

+ Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện tổ chức kiểm tra 25-30% đơn vị cấp dưới thuộc quyền.

Phạm Việt

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn