TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/02/2023 08:43

Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày 31/01/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP đến các cấp, các ngành và các địa phương; thống nhất về nhận thức, biện pháp thực hiện, xác định đây là nội dung thể hiện tính nhân văn trong chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần hiệu quả trong phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật. Việc tổ chức thực hiện thống nhất, chặt chẽ từ cấp thành phố đến cơ sở, đảm bảo nguyên tắc chỉ đạo, đối tượng áp dụng, quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong hình phạt tù, các điều kiện, biện pháp đảm bảo để thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm, góp phần tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương trên địa bàn thành phố.

Chỉ tiêu thực hiện:

Phấn đấu 100% phạm nhân tại Trại giam Công an thành phố và Nhà tạm giữ Công an các quận, huyện được tư vấn về lao động, việc làm, sử dụng các ngành nghề đã được học trong khoảng thời gian hai tháng trước khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù hoặc sau khi có kết quả thẩm định nhất trí đề nghị đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện của cơ quan có thẩm quyền.

100% người chấp hành xong hình phạt tù được hỗ trợ tư vấn đào tạo nghề nghiệp khi có nhu cầu.

100% người chấp hành xong hình phạt tù được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm khi có nhu cầu.

50% người chấp hành xong hình phạt tù có việc làm ổn định.

100% người chấp hành xong hình phạt tù được hỗ trợ vay vốn tạo việc làm nếu có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Đối tượng áp dụng

- Phạm nhân trước khi chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại các cơ sở giam giữ phạm nhân (gọi chung là phạm nhân).

- Người được đặc xá; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người chấp hành xong án phạt tù; người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Các đối tượng trên đã trở về cộng đồng, đang cư trú trên địa bàn thành phố.

- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan khác.

Các giải pháp thực hiện

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tái hòa nhập cộng đồng, trong đó chú trọng tập trung tuyên truyền về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người đang chấp hành hình phạt tù nhằm nâng cao nhận thức, xóa bỏ sự định kiến, kỳ thị, phân biệt đối với những người chấp hành xong hình phạt tù và góp phần giải quyết việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng chấp hành xong hình phạt tù.

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm khuyến khích doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tiếp nhận người chấp hành xong hình phạt tù vào làm việc.

- Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho người sắp chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng như: tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho phạm nhân; định hướng nghề nghiệp, kỹ năng sống, kỹ năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân sắp hết hạn chấp hành án phạt tù.

- Tạo điều kiện để người chấp hành xong hình phạt tù có nhu cầu được vay vốn đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; được vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, được ưu tiên đăng ký tham gia chính sách việc làm công theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

- Xây dựng, củng cố, duy trì và nhân rộng các các mô hình học nghề, giải quyết việc làm hiệu quả, góp phần thực hiện tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Đưa các chỉ tiêu đào tạo nghề nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù vào Chương trình công tác hàng năm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở danh sách người chấp hành xong hình phạt tù có nhu cầu đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, vay vốn hàng năm do cơ quan Công an cung cấp nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và các địa phương lồng ghép nguồn lực của các chương trình, đề án, dự án có liên quan phối hợp để tổ chức đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố triển khai các hoạt động để tổ chức đào tạo nghề cho người chấp hành xong hình phạt tù tham gia các khóa học nghề phù hợp. Phối hợp tuyên truyền, vận động và khuyến khích các doanh nghiệp - quan tâm tuyển dụng người chấp hành xong hình phạt tù vào làm việc. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với các đơn vị thuộc Công an thành phố triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong hình phạt tù trong trại tạm giam, nhà tạm giữ và người chấp hành xong hình phạt tù đang cư trú tại địa phương.

Công an thành phố chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ và Công an địa phương thực hiện rà soát, thống kê, lập danh sách người chấp hành xong hình phạt tù có nhu cầu đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, vay vốn gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp huyện làm căn cứ để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm đối với người chấp hành xong hình phạt tù theo quy định; hỗ trợ, tạo điều kiện cho người chấp hành xong hình phạt tù được tiếp cận vay vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm từ quỹ xã hội. Các cơ sở giam giữ phạm nhân có trách nhiệm phối hợp với các Trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho phạm nhân. Phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, khảo sát tình hình người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương và định kỳ hoặc khi có yêu cầu tổng hợp số liệu, tình hình, đánh giá kết quả thực hiện việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù báo cáo Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố.

Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách, trên cơ sở dự toán các Sở, ngành, địa phương lập tham mưu bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm thực hiện Kế hoạch theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

Sở Tư pháp phối hợp tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù bằng hình thức phù hợp. Thực hiện chức năng trợ giúp pháp lý theo đúng quy định của pháp luật. Cập nhật thông tin về tình hình án tích của người chấp hành xong án phạt tù và thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ngành chức năng chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong hình phạt tù. Phổ biến, tuyên truyền nhân rộng những mô hình, cá nhân điển hình về tái hòa nhập cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân trong việc xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong hình phạt tù; nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đơn vị, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc đào tạo nghề nghiệp và giải quyết việc làm, tạo điều kiện giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù ổn định cuộc sống, góp phần phòng, chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hải Phòng phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ người chấp hành xong hình phạt tù có nhu cầu vay vốn tạo việc làm theo quy định.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền địa phương dành thời lượng thích hợp cho việc phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu mô hình, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong đào tạo nghề, tạo việc làm, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng. Hằng năm, phối hợp với cơ quan Công an rà soát, tổng hợp số lượng người chấp hành xong hình phạt tù đang cư trú trên địa bàn làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đối tượng chấp hành xong hình phạt tù tại địa phương. Nghiên cứu xây dựng chính sách phù hợp khuyến khích cơ quan, tô chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong hình phạt tù có điều kiện học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Ưu tiên để người chấp hành xong hình phạt tù đăng ký tham gia chính sách việc làm công theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng căn cứ nhu cầu của người chấp hành xong hình phạt tù và thực tiễn thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người chấp hành xong án phạt tù theo quy định tại Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Theo dõi tình trạng việc làm của người chấp hành xong hình phạt tù do Trung tâm Dịch vụ việc làm giới thiệu trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định

có thời hạn dưới 12 tháng và trong thời gian 12 tháng đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn. Phối hợp với các đơn vị thuộc Công an thành phố triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong hình phạt tù trong trại tạm giam, nhà tạm giữ.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố xây dựng chương trình đào tạo, đa dạng ngành nghề đào tạo phù hợp với trình độ và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, đội ngũ giáo viên để tổ chức đào tạo nghề nghiệp cho người chấp hành xong hình phạt tù. Chủ động phối hợp với Công an thành phố và các địa phương để có kế hoạch tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp cho người chấp hành xong hình phạt tù.

Minh Anh

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn