TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 31/10/2023 10:14

Kế hoạch phát triển Điện ảnh thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2030

Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 05/10/2023 về phát triển Điện ảnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2030. Theo đó:

1. Mục tiêu

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các cơ quan, đơn vị nội dung Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò của điện ảnh, các chính sách của nhà nước về đầu tư, hỗ trợ và đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh.

- Phát triển toàn diện hệ thống phát hành, phổ biến phim trên địa bàn thành phố; có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện đồng bộ theo hướng công nghiệp hiện đại để hội nhập quốc tế.

- Đầu tư, nâng cấp, xây mới rạp chiếu phim, cụm rạp chiếu phim chất lượng cao, hiện đại tại các khu đô thị, trung tâm thương mại, các trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa của thành phố.

- Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động điện ảnh, khuyến khích các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra Luật Điện ảnh và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định.

2. Các giải pháp thực hiện

* Tuyên truyền, vận động, khai thác các tiềm lực để phát triển điện ảnh

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của điện ảnh với phát triển kinh tế - xã hội, dưới nhiều loại hình truyền tải phong phú, đa dạng; kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, trong đó có điện ảnh, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

- Tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trong cơ quan nhà nước và hạt nhân phong trào từ cấp thành phố đến cơ sở về chính sách, pháp luật của nhà nước ban hành có liên quan đến điện ảnh.

- Tăng cường quảng bá, giới thiệu các tác phẩm điện ảnh có giá trị tư tưởng cao, đặc biệt các tác phẩm ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tác phẩm phản ánh bản lĩnh, tâm hồn, trí tuệ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm đến đông đảo cán bộ, nhân dân, bạn bè trong nước và quốc tế.

* Tăng cường quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển điện ảnh

Triển khai, thực hiện nghiêm Luật Điện ảnh năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thực hiện tốt công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình, công tác quản lý, khai thác; việc lập dự án, phê duyệt dự án đầu tư, cải tạo xây dựng các công trình, các hoạt động điện ảnh phải tuân thủ quy hoạch, quyết định được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành với các cơ quan hữu quan trong kiểm tra, thanh tra, khen thưởng... thuộc lĩnh vực hoạt động Điện ảnh. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết.

* Cơ chế, chính sách, chương trình phát triển điện ảnh

- Xây dựng các chính sách về phát triển điện ảnh:

+ Xây dựng chính sách về đầu tư sản xuất các tác phẩm Điện ảnh giàu tính nhân văn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phim về đề tài thiếu nhi, truyền thống lịch sử dân tộc, phim có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao.

+ Xây dựng cơ chế phối hợp giữa lĩnh vực điện ảnh với lĩnh vực phát thanh và truyền hình, du lịch trong việc quảng bá du lịch thông qua các tác phẩm điện ảnh.

- Thực hiện các chương trình phát triển điện ảnh:

+ Tổ chức quy hoạch sử dụng đất, xây dựng khu dân cư đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các công trình văn hóa, rạp chiếu phim công lập và ngoài công lập; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác quỹ đất phát triển văn hóa một cách có hiệu quả, nhằm tránh lãng phí tài nguyên.

+ Tranh thủ nguồn vốn đầu tư để xây dựng công trình rạp, cụm rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố, thực hiện cơ chế liên doanh, liên kết đầu tư theo cơ chế xã hội hóa để huy động nguồn lực.

* Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác điện ảnh

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức từng bước cân đối cơ cấu nguồn lực cán bộ phù hợp; phát huy hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật và nguồn nhân lực hiện có tổ chức hoạt động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật điện ảnh của nhân dân.

- Thực hiện tuyển dụng cán bộ có trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ công tác ở các lĩnh vực điện ảnh, ưu tiên tuyển dụng cán bộ tại các lĩnh vực còn thiếu, cán bộ có trình độ chuyên sâu về quản lý, kỹ thuật và chuyên ngành.

* Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực điện ảnh, đảm bảo về chất lượng, số lượng, trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển điện ảnh.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực điện ảnh, đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực quản lý và đội ngũ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật có tay nghề cao.

- Tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn về công tác chuyên môn, chuyên ngành điện ảnh, mời các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Văn hóa, điện ảnh giảng dạy, đào tạo.

- Đa dạng hóa phương thức đào tạo, khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho điện ảnh.

* Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ và đổi mới công nghệ

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trong lĩnh vực phổ biến phim. Cải tạo, xây dựng mới rạp chiếu phim tại vị trí trung tâm thành phố; đầu tư trang thiết bị cho hệ thống rạp công lập; đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động và kinh phí hoạt động của đội chiếu phim lưu động.

* Đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực Điện ảnh và giải pháp huy động vốn đầu tư

- Tạo điều kiện để Trung tâm Thông tin, Triển lãm, Mỹ Thuật và Điện ảnh thành phố, các rạp chiếu phim của thành phố tổ chức các hoạt động có thu theo quy định nhằm tăng thêm nguồn kinh phí, tăng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ văn hóa, từng bước bảo đảm tự cân đối thu chi cho sự nghiệp.

- Tăng cường thu hút đầu tư các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế, nguồn viện trợ từ hoạt động liên doanh, liên kết theo quy định.

- Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các rạp chiếu phim.

* Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực phát triển điện ảnh

- Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế ở lĩnh vực điện ảnh để sản xuất, phát hành, khai thác các tác phẩm điện ảnh.

- Xúc tiến đẩy mạnh hoạt động hợp tác về văn hóa trên các lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, văn học nghệ thuật chủ động đăng cai các sự kiện văn hóa, liên hoan phim mang tầm khu vực, quốc gia, quốc tế.

- Đẩy mạnh công tác liên doanh, liên kết giữa thành phố với các tổ chức đào tạo trong nước có chức năng nghiên cứu và đào tạo về nguồn nhân lực chuyên ngành Điện ảnh đặc biệt nguồn nhân lực cho công tác sản xuất, phát hành phổ biến phim.

Trần Khánh

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn