TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/01/2023 10:02

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 02 Dự án thuộc Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021- 2025

Thực hiện Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện 02 Dự án thuộc Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021- 2025, ngày 9/01/2023, Sở Tư pháp thành phố ban hành Kế hoạch số 46/KH-STP với các nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan tổ chức phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, cụ thể là: 02 Dự án: “Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm” và “Giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn”; Chthị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính ph ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chthị s 36-CT/TW; lồng ghép nội dung chương trình phòng, chống ma túy với phòng, chng tội phạm, phòng chống HIV/AIDS.

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do thành phố ban hành, cơ chế, chính sách có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, đảm bảo tính thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác phòng, chống ma túy.

Công tác kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống ma túy:

Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tham mưu phối hợp với các Sở, Ban, ngành thành phố kiểm tra, rà soát, đề xuất xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do thành phố ban hành có liên quan đến phòng, chống ma túy.

Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật:

Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (được giao quyền); trong đó có hồ sơ về hành vi vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ. Phối hợp thực hiện hoạt động theo dõi thi hành pháp luật về công tác phòng, chống ma túy khi có đề nghị. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố định kỳ hàng năm; bao gồm các biện pháp xử lý hành chính.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và các quy định pháp luật liên quan tại các hội nghị, lớp tập huấn; phát hành sách, tờ gấp, đề cương, tiểu phẩm pháp luật tới các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, quận, huyện; báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở.

Phối hợp với Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng biên tập tin, bài, xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục phổ biến về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống ma túy trên Phụ trương pháp luật thành phố Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng để nhân dân dễ nắm bắt và thực hiện.

Tăng cường phổ biến về phòng, chống ma túy trên Trang thông tin điện tử “Phổ biến giáo dục pháp luật” của thành phố, “Phụ trương pháp luật thành phố Hải Phòng”, “Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp”.

Các nhiệm vụ khác

Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc có liên quan thường xuyên đăng tải các thông tin liên quan đến hoạt động của Ngành về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, các tổ chức bổ trợ tư pháp phối hợp thực hiện công tác phòng, chống ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phòng Tư pháp các quận, huyện giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp có biện pháp đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy đạt hiệu quả ở địa phương.

Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp thành phố gương mẫu tích cực thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy và vận động gia đình tham gia đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy.

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn