TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/08/2021 10:30

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  về phòng chống dịch bệnh covid-19

Ngày 19-8-2021, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2830/BTP-PBGDPL về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống dịch bệnh covid-19. Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị tham mưu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của các đoàn thể Trung ương và Sở Tư pháp các địa phương tiếp tục quan tâm tăng cường triển khai công tác PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh covid-19 với các nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, bám sát các nội dung PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh đã được Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương hướng dẫn tại: Công văn số 362/BTP-PBGDPL ngày 07-02-2020 về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; Công văn số 1456 DTP-PBCDPL ngày 22-4-2020 về việc tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch covid-19; Công văn số 151/HEPH ngày 19-01-2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương. Nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với điều kiện, tình hình phòng, chống dịch bệnh của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và hướng dẫn của các cơ quan chức năng, trong đó tập trung phổ biến các quy định về cách ly y tế; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh; tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống covid-19 đang gây bức xúc dư luận xã hội:  Hành vi trốn khỏi nơi cách ly; đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh; hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh COVID...Nội dung chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (giảm thuế, giảm giá một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, viễn thông...).

Thứ hai, để hỗ trợ các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp đã biên soạn, tổng hợp một số tài liệu PBGDPL, tài liệu tham khảo khác liên quan phục vụ công tác PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (tài liệu hỏi đáp pháp luật, infographic, video clips...) và đã đăng tải trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-pbgdpltw.aspx?ItemID=1364).

Phạm Thủy

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn