TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/09/2021 10:22

MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ ĐÃ ĐƯỢC CẤP MÃ QR CODE

 (Theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ 

về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế)

 (Kèm theo Công văn số 5590/UBND-NC ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

  Ngày 16/8/2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Văn bản số5590/UBND-NC về việc xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với các phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ đã được cấp mã QR Code.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Tổ kiểm tra, Tổ tuần tra theo Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố; các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân trên địa bàn quận, huyện:

Xử lý nghiêm các vi phạm, kể cả xử lý hình sự theo quy định của pháp luật đối với mọi hành vi không tuân thủ, cản trở, chống đối việc thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo tính răn đe. Chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Việc xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các phương tiện vận tải hàng hóa (đường bộ) đã được cấp mã QR Code thực hiện theo quy định pháp luật (có Bảng tổng hợp kèm theo để tham khảo). Trong trường hợp xác định có tình tiết tăng nặng theo quy định tại Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì áp dụng hình thức phạt tiền đến mức tối đa của khung tiền phạt đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm. Trong quá trình xử phạt vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 liên quan đến phương tiện vận tải hàng hóa (đường bộ), sau khi xử phạt theo thẩm quyền, chuyển thông tin về Sở Giao thông vận tải để xem xét thu hồi thẻ QR Code (không cấp lại). Thường xuyên cập nhật các hành vi vi phạm mới, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo điều chỉnh kịp thời.

STT

HÀNH VI VI PHẠM

(Mô tả hành vi vi phạm)

CĂN CỨ PHÁP LÝ

HÌNH THỨC XỬ PHẠT CHÍNH

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 1.  

Không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm:

- Lái xe sử dụng Giấy xét nghiệm SARS-COV-2 hết thời hạn;

- Phương tiện vận tải được cấp mã nhận diện QR Code của ngành Giao thông vận tải: Đúng biển số xe, đúng tài xế, đúng lộ trình nhưng lái xe không có Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 hoặc Giấy xét nghiệm SARS-COV-2 hết thời hạn;

- Những người trên xe không có Giấy xét nghiệm SARS-COV-2;

- Dùng Giấy xét nghiệm SARS-COV-2 giả;

- ...

Điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

- Chánh Thanh tra Sở: Y tế; Tài nguyên và Môi trường.

- Trưởng Công an cấp huyện và các chức danh tương đương; Giám đốc Công an thành phố.

- Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và các chức danh tương đương; Cục trưởng Cục Hải quan thành phố.

- Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng; Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng thành phố.

- Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển; Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển; Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển; Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển.

- Người có thẩm quyền xử phạt tại cột 7.

- Công chức, viên chức thuộc ngành y tế, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và công chức, viên chức trong các cơ quan được quy định tại Điều 112 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 

- Lập Biên bản vụ việc, biên bản làm việc (nếu cần thiết);

- Người có thẩm quyền lập Biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và mẫu biên bản số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Trong trường hợp có sai sót tại Biên bản vi phạm hành chính đã được lập, người có thẩm quyền xử phạt lập Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và mẫu biên bản số 15 ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.

- Người có thẩm quyền xử phạt ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyên ngành và mẫu quyết định số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.

- Thời hạn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

 1.  

Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh Covid-19 của bản thân hoặc của người khác mắc Covid-19:

- Phụ xe không xuống khai báo y tế;

- Cho người trốn trên xe để vào thành phố;

- ...

Điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố.

- Chánh Thanh tra Sở: Y tế; Tài nguyên và Môi trường.

- Giám đốc Công an thành phố.

- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và các chức danh tương đương; Cục trưởng Cục Hải quan thành phố

- Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng thành phố.

- Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển.

 1.  

Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế:

- Không đeo khẩu trang theo quy định;

- Không thực hiện dãn cách (số lượng người và khoảng cách an toàn) theo quy định;

- Không thực hiện việc sát khuẩn, khử khuẩn theo yêu cầu;

-…

Điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

- Chánh Thanh tra Sở: Y tế; Tài nguyên và Môi trường.

- Trưởng Công an cấp huyện và các chức danh tương đương; Giám đốc Công an thành phố.

- Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và các chức danh tương đương; Cục trưởng Cục Hải quan thành phố.

- Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng; Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng thành phố.

- Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển; Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển; Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển; Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển.

 1.  

Không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật

Điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng

 1.  

Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người

Điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố.

- Chánh Thanh tra Sở: Y tế; Tài nguyên và Môi trường.

- Giám đốc Công an thành phố.

- Đội trưởng Đội Quản lý thị trường; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường.

- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và các chức danh tương đương; Cục trưởng Cục Hải quan thành phố.

- Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng thành phố.

- Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển.

 

 

 1.  

Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch

Điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường.

- Cục trưởng Cục Hải quan thành phố.

- Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng thành phố.

 

 1.  

Không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch ([1])

Điểm a khoản 5 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

 1.  

Không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch ([2])

Điểm b khoản 5 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng

 1.  

Đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch ([3])

Điểm c khoản 5 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng

 1.  

Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Nghị định 117/2020/NĐ-CP:

- Phương tiện vận tải hàng hóa cố tình hoạt động trên tuyến vận tải đã có thông báo dừng hoạt động;

- Phương tiện vận tải được cấp mã nhận diện QR Code của ngành Giao thông vận tải: Đúng biển số xe, đúng tài xế nhưng sai lộ trình;

- Không bố trí nơi ăn ở tại chỗ cho lái xe;

- Lái xe không có mặt tại nơi bố trí theo quy định;

- …

Khoản 2 Điều 14 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố.

- Chánh Thanh tra Sở: Y tế; Văn hóa thể thao; Giáo dục và Đào tạo và Đào tạo; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ.

- Trưởng Công an cấp huyện và các chức danh tương đương; Giám đốc Công an thành phố.

- Đội trưởng Đội Quản lý thị trường; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường.

- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và các chức danh tương đương; Cục trưởng Cục Hải quan thành phố.

- Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng; Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng thành phố.

- Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển; Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển; Tư lệnh Vùng Cảnh

sát biển.

 1.  

Đưa ra khỏi vùng có dịch những vật phẩm, động vật, thực vật, thực phẩm và hàng hóa khác có khả năng lây truyền bệnh dịch Covid-19 ([4])

Điểm b khoản 4 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng

- Chủ tịch UBND thành phố;

- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường;

- Cục trưởng Cục Hải quan thành phố.

- Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng thành phố.

 

(2), (3), (4): Áp dụng khi thành phố Hải Phòng ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch.

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn