TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/05/2021 15:38

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBBC ngày 09/02/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố về thông tin, tuyên truyền và vận động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền và vận động cuộc bầu cử (đợt 1) đã được triển khai nghiêm túc, cơ bản bảo đảm mục đích, yêu cầu, các nội dung và tiến độ thời gian.

Tuy nhiên, qua giám sát việc thực hiện vẫn còn một số cơ quan, địa phương thực hiện chưa đồng bộ, nhất là việc phối hợp cung cấp thông tin đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban bầu cử thành phố; công tác cổ động trực quan chưa rà soát kỹ, còn tình trạng treo, cắm cờ Đảng, cờ Tổ quốc chưa đúng quy định, nội dung các panô, khẩu hiệu đã hết tính thời sự, phai màu, nhàu, rách, gãy đỗ ở các ngõ, xóm, thôn, tổ dân phố, một số tuyến đường; còn thiếu sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện ở các địa điểm giáp ranh địa giới hành chính, các cửa ô thành phố, các tuyển quốc lộ, tỉnh lộ.

Để tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền đợt cao điểm (đợt 2), ngày 05-5-2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 76/UBND-TCTTT về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử, theo đó, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện một số  nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị- xã hội thành phố

Thực hiện treo cờ, panô, khẩu hiệu tại trụ sở; cập nhật Banner, thông tin, tài liệu tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, màn hình Led cỡ lớn (nếu có) của cơ quan theo chỉ đạo, hướng dẫn, tài liệu được dăng tải trên Trang thông tin điện tử tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành phố Hải Phòng (địa chỉ baucuhaiphong.gov.vn).

Đẩy mạnh tuyên truyền trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; về danh sách, trích ngang, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân các cấp; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri; các qui định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử...để tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động; khuyến khích việc sử dụng Avatar theo mẫu thiết kế của Sở Văn hóa và Thể thao để tuyên truyền trên nhóm cộng đồng mạng xã hội (Fanpage; Group) của các cơ quan, đơn vị (nếu có); trên cơ sở đó chủ động tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân, nhất là cử tri trong gia đình, nơi cư trú lần đầu đi bầu cử nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ, trách nhiệm và chủ động tham gia bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; nắm dư luận xã hội và đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thủ địch về cuộc bầu cử, phối hợp và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp để tạo không khí ngày hội của toàn dân.

Sở Văn hóa và Thể thao: Phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện để triển khai ngay việc treo panô tấm lớn tại các cửa ô thành phố; chủ động liên hệ, cung cấp tài liệu, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố có các màn hình Led cỡ lớn để trình chiếu cổ động về bầu cử. Hướng dẫn cụ thể về phối hợp tuyên truyền, cổ động cuộc bầu cử và tuyên truyền, cổ động, chào mừng các ngày lễ trong tháng 4 và 5 năm 2021. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện và hỗ trợ nghiệp vụ đối với các địa phương. Có phương án đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp nhận, sử dụng các tác phẩm của Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm tại Hải Phòng.

 Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố, trọng tâm là quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí tác nghiệp trong ngày bầu cử; cung cấp thông tin cho các cơ quan bảo chỉ Trung ương có ký kết chương trình hợp tác tuyên truyền với thành phố để kịp thời phản ánh không khí bầu cử của thành phố. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban bầu cử các quận, huyện để cập nhật, đăng tải, tuyên truyền, bảo đảm an toàn thông tin trên hệ thống thông tin điện tử thành phố nói chung và Trang thông tin điện tử về bầu cử của thành phố Hải Phòng theo quy định. Tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chặn lọc các website có nội dung xấu, độc trên mạng xã hội.

 Thành đoàn Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức tốt cuộc thi tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam và các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn hành vi của đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh về thực hiện các quy định trong quá trình chuẩn bị và tổ chức ngày bầu cử, nhất là ở các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Thứ hai, Ủy ban bầu cử các quận, huyện

Bám sát nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền đợt 2 trong Kế hoạch số 08/KH-UBBC; hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao để thường xuyên rà soát, kiểm tra, phối hợp triển khai chính xác, đồng bộ công tác tuyên truyền cổ động trực quan về cuộc bầu cử và công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường từ các nhà, ngõ, xóm, thôn, tổ dân phố, khu vực bỏ phiếu đến các tuyến đường, khu vực trung tâm, các các địa điểm giáp ranh địa giới hành chính (cầu, nút giao thông), cửa khẩu cảng, cửa ô thành phố. Đối với các nút thông từ đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xuống huyện An Lão, quận Dương Kinh; quốc lộ 10; trục đường Bắc Sơn - Nam Hải (đường Wold Bank), đề nghị Ủy ban bầu cử các quận, huyện có tuyến đường chạy qua cần phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện, tránh chồng chéo hoặc để trống; hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức nằm ở hai bên tuyến đường thực hiện cho phù hợp.

Chỉ đạo cập nhật thông tin, tài liệu tuyên truyền trên trang thông tin điện tử; chỉ đạo tổ chức thông tin lưu động, hệ thống phát thanh cơ sở tăng cường thời gian, thời lượng, tần suất phát sóng phù hợp với tâm lý nhân dân và thực tế ở từng địa bàn dân cư. Tuyên truyền, vận động cử tri chủ động, tích cực tham gia bỏ phiếu.

 Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng 4 và 5 năm 2021. Nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước và trong ngày bầu cử, sớm phát hiện những vấn đề nhạy cảm, phức tạp mới phát sinh, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp giải quyết theo quy định. Chỉ đạo tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, có hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá cuộc bầu cử.

Thứ ba, các cơ quan báo chí thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố

 Tăng dần thời lượng phát sóng, số lượng tin bài tập trung cao cho việc tuyên truyện các hoạt động bầu cử; giới thiệu danh sách các ứng cử viên, tiểu sử những người ứng cử. Chú trọng sử dụng các hình thức phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự, phát biểu ý kiến của cử tri, của những người ứng cử, hỏi đáp về bầu cử để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Phản ánh thường xuyên, kịp thời về các hoạt động, không khí chuẩn bị và không khí ngày bầu cử. Tăng cường thông tin về nhận diện và đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc về công tác bầu cử. Cung cấp thông tin cho Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền, phản ánh về không khí bầu cử của thành phố.

Thứ tư, Tổ Công tác tuyên truyền về bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố

Thường xuyên theo dõi, tham mưu Ủy ban bầu cử thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền. Kịp thời định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử thành phố…

Bích Thủy

 

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn