TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/02/2024 14:53

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Tòa án nhân dân tối cao

Ngày 06/02/2024, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 24/QĐ-TANDTC ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

1. Mục đích của Kế hoạch

- Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua đó nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại; loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Tòa án nhân dân tối cao, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân kỷ cương, liêm chính.

- Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao căn cứ kế hoạch này xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

+ Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc có liên quan đến tham nhũng.

+ Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Về hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật

+ Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực nhất là trong lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng. Thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành thể chế, chính sách pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động của Tòa án nhân dân liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

+ Xây dựng, hoàn thiện Đề án “Đổi mới tổ chức, hoạt động của cơ quan thanh tra, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Tòa án nhân dân” của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị

+ Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị: Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin; thực hiện quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ hoặc đột xuất về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị, về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng theo quy định của pháp luật về báo chí.

+ Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị, nghiêm túc thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

+ Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị.

- Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị

+ Chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về công tác kê khai, công khai theo quy định.

+ Tổ chức xây dựng kế hoạch, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập hằng năm của người có chức vụ, quyền hạn trong Tòa án nhân dân.

+ Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu công tác kê khai tài sản trong Tòa án nhân dân.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

+ Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, giám sát trong cơ quan, đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh có dấu hiệu tham nhũng; công bố, công khai kết luận kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; kịp thời biểu dương, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng theo quy định.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

+ Đẩy mạnh công tác thông tin về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng nhiều loại hình, với nhiều chuyên mục, chuyên đề, nội dung phong phú.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong hệ thống Tòa án nhân dân về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Tòa án nhân dân.

- Tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả với Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực tại các cấp ủy, đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

- Tăng cường sự phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, các cơ quan, tổ chức có liên quan để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Chính phủ và các ban Đảng Trung ương.

+ Thực hiện trách nhiệm, nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu, đào tạo, xây dựng chính sách, trao đổi thông tin, kinh nghiệm... trong phòng, chống tham nhũng kịp thời theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng.

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 của Tòa án nhân dân tối cao.

Minh Anh

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn