TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/02/2022 09:57

11 nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Hải Phòng trong năm 2022

Nhằm phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố (sau đây gọi tắt là Hội đồng) trong chỉ đạo, thực hiện công tác PBGDPL theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, tuân theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, Nhân dân, ngày 11/02/2022, Hội đồng ban hành Kế hoạch số 31/KH-HĐPHPBGDPL với 11 nhiệm vụ trọng tâm nêu sau:

1. Tổ chức phiên họp của Hội đồng theo Quy chế hoạt động của Hội đồng và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương.

2. Thực hiện các giải pháp tăng cường nhận thức của các cấp ủy Đảng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PBGDPL.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL năm 2022, trong đó tập trung chỉ đạo kiện toàn Hội đồng cấp huyện; truyền thông chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội gắn với việc thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp để khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19, ổn định đời sống và phục hồi phát triển kinh tế; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2021 và năm 2022; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm; các quy định về phòng, chống dịch bệnh, thiên tai...

4. Tư vấn, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn thành phố.

5. Chỉ đạo biên tập, in và phát hành Phụ trương Pháp luật thành phố Hải Phòng kèm Báo Hải Phòng vào thứ 5 hàng tuần nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và thành phố giao; tham gia xây dựng nội dung Trang Thông tin điện tử “Phổ biến, giáo dục pháp luật” thuộc Cổng thông tin điện tử thành phố; chỉ đạo biên soạn, in, phát hành các loại tài liệu tuyên truyền, PBGDPL (sách, đề cương, tờ gấp pháp luật, tiểu phẩm pháp luật, bài giảng pháp luật điện tử…).

6. Tăng cường xã hội hóa hoạt động PBGDPL. Huy động sự tham gia của các tổ chức hành nghề luật sư, luật gia, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn lực khác trong xã hội tham gia hoạt động PBGDPL.

7. Chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, bao gồm:

- Tham mưu, tư vấn về định hướng chuyển đổi số trong giai đoạn tới, xây dựng dữ liệu dùng chung về PBGDPL.

- Chỉ đạo việc phối hợp cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia.

8. Chỉ đạo việc tham gia ý kiến và tổ chức thực hiện các Đề án về PBGDPL sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

9. Chỉ đạo việc tham gia ý kiến xây dựng Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

10. Chỉ đạo việc thí điểm mô hình mới về PBGDPL.

11. Tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng năm 2022 để đánh giá toàn diện công tác PBGDPL.

Phạm Liên

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn