TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/05/2021 10:26

Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-BTP ngày 23/3/2021 của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2021, ngày 09/4/2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (sau đây gọi chung là Đề án).

Mục đích, yêu cầu

Việc ban hành, thực hiện Kế hoạch nhằm triển khai đầy đủ, đồng  bộ các hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Quyết định số 409/QĐ-BTP ngày 23/3/2021 về công tác hòa giải ở cơ sở; Phát huy vai trò của Ngành Tư pháp thành phố trong việc tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố triển khai có hiệu quả các hoạt động của Đề án nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngoài mục đích nêu trên, Kế hoạch đặt ra yêu cầu phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2022, Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; chỉ đạo của Bộ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Đề án; Các nhiệm vụ đề ra được triển khai kịp thời, có tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng mục tiêu, phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng, địa bàn được chọn chỉ đạo điểm; Kết hợp lồng ghép việc thực hiện Đề án với các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật đang được triển khai, thực hiện trên địa bàn thành phố nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí, nguồn nhân lực, đồng thời xác định nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Đề án.

Các nội dung chủ yếu thực hiện Đề án trong năm 2021

- UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố: Xây dựng, ban hành Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án năm 2021.

- Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện: Biên soạn Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở; Tổ chức tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện về phương pháp bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng hòa giải ở cơ sở.

- Thực hiện chỉ đạo điểm: Sở Tư pháp phối hợp với UBND các quận, huyện được chọn làm điểm (bao gồm: Đồ Sơn, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, Lê Chân, Dương Kinh, Kiến An, Cát Hải, Tiên Lãng) thực hiện việc hướng dẫn rà soát, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các buổi Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác hòa giải tại các xã, phường được chọn làm điểm; Hỗ trợ nghiệp vụ thực hiện hòa giải các vụ, việc phức tạp, các tranh chấp tài sản có giá trị lớn và các trường hợp vi phạm pháp luật nhưng được miễn trách nhiệm hình sự do người bị hại tự nguyện hòa giải theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; Hỗ trợ nghiệp vụ thực hiện thủ tục đề nghị Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự; Đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo điểm, biểu dương, khen thưởng đối với các tổ hòa giải, hòa giải viên, các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hòa giải ở cơ sở: Sở Tư pháp thường xuyên đăng tải các các văn bản pháp luật, tin, ảnh, bài viết…và các thông tin có liên quan về công tác hòa giải ở cơ sở trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng Thông tin điện tử thành phố.

Ngoài những nhiệm vụ trên, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương Sở Tư pháp phối hợp với UBND các quận, huyện, các xã, phường, thị trấn được chọn là đơn vị thực hiện chỉ đạo điểm của Bộ Tư pháp và thành phố tổ chức hội thảo, tọa đàm về những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; Kiểm tra việc thực hiện Đề án hoặc lồng ghép trong hoạt động kiểm tra công tác tư pháp năm 2021.

Tổ chức thực hiện

- Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị, thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Liên Bộ Tài chính - Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

                                                                        Phạm Liên

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn