TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/11/2020 08:57

Kế hoạch số 261 /KH-UBND ngày 05/11/2020 về việc thực hiện Kết luận số 80-KL-TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng

           Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Kết luận số 80-KL/TW), Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện đầy đủ mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW.

- Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Xác định PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; là nhiệm vụ của hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng; trong đó, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, phát huy sự chủ động tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và mỗi người dân trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

2. Yêu cầu

 - Công tác PBGDPL phải được thực hiện thường xuyên, toàn diện, rộng khắp và hướng mạnh về cơ sở. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức, cách thức PBGDPL đảm bảo phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng.

- Xác định nội dung PBGDPL cụ thể, rõ ràng, đồng thời đảm bảo sinh động với nhiều hình thức đa dạng; kết hợp giữa PBGDPL với tư vấn  pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ và Nhân dân.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác PBGDPL. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với chủ đề nội dung, đối tượng cụ thể. Tiếp tục đổi mới công tác PBGDPL trong nhà trường.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nâng cao nhận thức; phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn.

3. Tổ chức triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp đến các đối tượng, địa bàn; chú trọng các nội dung trọng tâm, trọng điểm.

4. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL để tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5. Tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL.

6. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL.

7. Đổi mới tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về PBGDPL; Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Nâng cao nhận thức; phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1.1. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 80-KL/TW bằng hình thức phù hợp đến các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; ban hành hoặc tham mưu cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Kết luận; phát huy vai trò, xác định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác này; gắn việc triển khai Kết luận với thực hiện các nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kết hợp PBGDPL với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

- Đơn vị chủ trì: các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý IV năm 2020.

1.2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì cùng các tổ chức thành viên của Mặt trận, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp tại Hải Phòng, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng Kết luận số 80-KL/TW bằng các hình thức phù hợp cho các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý; ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai Kết luận số 80-KL/TW trong hệ thống tổ chức mình, xác định đây là nhiệm vụ chính trị của tổ chức, đoàn thể các cấp và doanh nghiệp trong công tác PBGDPL.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý IV năm 2020.

2. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn

2.1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn, Hội trực tiếp tham gia PBGDPL; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ này góp phần nâng cao chất lượng PBGDPL; chủ động phối hợp tổ chức đối thoại chính sách pháp luật giữa các cơ quan nhà nước và Nhân dân, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng, phản biện, giám sát thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có các văn bản, chính sách về PBGDPL; đổi mới hình thức PBGDPL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung PBGDPL trên cổng thông tin điện tử và một số mạng xã hội phổ biến, như facebook, zalo…nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật trong các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng hình thức phù hợp; chú trọng PBGDPL về các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận, nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật; thông tin rộng rãi, kịp thời các dự thảo chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách và soạn thảo văn bản; thực hiện PBGDPL phù hợp với đối tượng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của thành phố, của đất nước.

- Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Khi thực hiện thông tin, phổ biến về các lĩnh vực pháp luật, chuyên đề khác nhau cần gắn với việc đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của đối tượng PBGDPL; thông tin tới Nhân dân về cơ chế bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, tập trung PBGDPL trên Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL của đơn vị, địa phương và các ứng dụng trên thiết bị di động; thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn pháp luật trực tuyến; nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong PBGDPL; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019- 2021” được ban hành theo Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”.

- Tổ chức đối thoại chính sách pháp luật, giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, giúp Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố:

- Hướng dẫn nội dung PBGDPL trên cơ sở bám sát và đáp ứng nhu cầu của người dân và yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội, phù hợp với đối tượng, địa bàn cụ thể; hướng dẫn sử dụng linh hoạt, có hiệu quả các hình thức, cách thức PBGDPL; nghiên cứu cơ chế, mô hình cụ thể tạo điều kiện cho người dân chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.

- Tăng cường phối hợp, kết nối chia sẻ thông tin pháp luật trên môi trường mạng bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn, định hướng việc tăng cường và phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, xuất bản, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia PBGDPL; phối hợp, hướng dẫn tổ chức các đợt cao điểm phổ biến, truyền thông về lĩnh vực pháp luật quan trọng, được xã hội quan tâm.

- Nghiên cứu, hướng dẫn cơ chế phối hợp, xác định trách nhiệm cụ thể của cơ quan báo chí để thực hiện PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.5. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng: Tiếp tục tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục PBGDPL với hình thức phong phú; tăng cường lồng ghép nội dung pháp luật trong các chương trình giải trí trên truyền hình; chú trọng hoạt động tư vấn, giải đáp, đối thoại chính sách pháp luật và bố trí vào các khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả; tổ chức các đợt cao điểm phổ biến, truyền thông về lĩnh vực pháp luật quan trọng, được xã hội quan tâm.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.6. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì biên soạn các tài liệu PBGDPL trong nhà trường, kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình môn học. Nội dung PBGDPL phù hợp với lứa tuổi, góp phần xây dựng và hình thành cho thế hệ trẻ có văn hóa, lối sống lành mạnh và luôn tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật.

- Định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ giáo viên, người làm công tác pháp chế trong ngành giáo dục; chuẩn hoá đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy pháp luật theo thẩm quyền.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, học tập pháp luật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tập trung vào việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học Pháp luật theo thẩm quyền; định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, người làm công tác pháp chế, người làm công tác giáo dục nghề nghiệp trong ngành lao động - thương binh và xã hội góp phần đổi mới căn bản, toàn diện về lĩnh vực này.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Chủ trì, triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” theo hướng dẫn của Trung ương và thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II năm 2021.

3. Tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp đến các đối tượng, địa bàn; chú trọng các nội dung trọng tâm, trọng điểm

3.1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Tổ chức thực hiện PBGDPL hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò chủ trì của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, pháp chế sở, ngành và sự tham gia, vào cuộc của các cơ quan, đơn vị và đoàn thể ở cơ sở; lồng ghép với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng và các phong trào vận động Nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại.

- Cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chủ động tìm hiểu và gương mẫu trong thực thi pháp luật; gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với việc thông tin, phổ biến pháp luật tới Nhân dân; vận dụng kỹ năng dân vận khéo trong PBGDPL, gắn phổ biến pháp luật với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời, vận động, khuyến khích công dân tìm hiểu, sử dụng, chấp hành, tuân thủ pháp luật.

- Gắn công tác PBGDPL với việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Xác định việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn là điều kiện để đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Ưu tiên nguồn lực PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế,  các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3.2. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các Đề án về PBGDPL trong Chương trình; xác định nhu cầu, phương hướng, nhiệm vụ, cách thức để triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình mới; kịp thời tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022 - 2027 và các Đề án về PBGDPL giai đoạn tiếp theo.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý IV năm 2022.

b) Nghiên cứu, góp ý kiến xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng dẫn của Trung ương

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý IV năm 2021.

3.3. Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố, Hội đồng Phối hợp PBGDPL các quận, huyện phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong định hướng triển khai công tác PBGDPL; đổi mới cách thức tổ chức, hoạt động; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL, điều phối, gắn kết, lồng ghép nguồn lực để triển khai có trọng tâm, trọng điểm.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL để tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

4.1. Các sở, ban, ngành thành phố rà soát các quy định pháp luật liên quan đến công tác PBGDPL để tham mưu, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp các quy định pháp luật nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4.2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

4.3. Sở Tài chính chủ trì rà soát, bảo đảm bố trí kinh phí thực hiện công tác PBGDPL theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi thực hiện công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng một cách linh hoạt, phù hợp, trong đó ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL cho đối tượng đặc thù, vùng sâu, vùng xa, địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; các vấn đề pháp luật cấp bách cần được phổ biến, quán triệt ngay theo nhu cầu của người dân hoặc yêu cầu từ quản lý nhà nước.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL

5.1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố:

- Hướng dẫn, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thực hiện công tác PBGDPL; tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ này bảo đảm hoạt động chất lượng, hiệu quả, chủ động tham mưu triển khai PBGDPL đáp ứng yêu cầu thực tế.

- Tiếp tục rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố, quận, huyện, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp; chỉ giới thiệu để cơ quan có thẩm quyền công nhận, duy trì hoạt động đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực sự có năng lực và hoạt động thực chất; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ này.

- Xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để thu hút đội ngũ chuyên gia pháp luật tham gia PBGDPL cho Nhân dân, hướng tới coi đây là lực lượng nòng cốt để thực hiện công tác này.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5.2. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng công an, quân đội nhân dân, Bộ đội Biên phòng tích cực tham gia công tác PBGDPL tại cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; định kỳ bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ này.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Công an thành phố chủ trì thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân.

- Thời gian thực hiện: theo hướng dẫn của Trung ương sau khi Đề án được ban hành.

6. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL

6.1. Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp tại Hải Phòng, các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp tổ chức PBGDPL cho các đối tượng là thành viên, hội viên do mình quản lý; động viên, khuyến khích các thành viên, hội viên phát huy trách nhiệm xã hội tích cực tham gia tư vấn pháp luật, PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho Nhân dân; xây dựng, triển khai các mô hình, cách thức PBGDPL cụ thể thông qua việc huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác này.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6.2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia PBGDPL cho Nhân dân.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021, 2022.

6.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư cho công tác PBGDPL.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021, 2022.

6.4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền cơ chế huy động các doanh nghiệp, luật sư, luật gia, nhà khoa học, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... tham gia thông tin, phổ biến, tư vấn, giải đáp pháp luật cho Nhân dân.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

6.5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn có chính sách khuyến khích cụ thể về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tham gia, hỗ trợ triển khai công tác PBGDPL.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Đổi mới tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

7.1. Sở Tư pháp:

 - Tham mưu kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của thành phố.

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Đề án đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo hướng dẫn của Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Trung ương.

7.2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm bố trí biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ có hiệu quả công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là cấp cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; phân bổ, quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí chi cho công tác PBGDPL đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7.3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. Xác định kết quả triển khai công tác PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thường xuyên theo dõi, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

 - Thời gian thực hiện: Hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Căn cứ Kế hoạch này, chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi ngành, đơn vị, địa phương quản lý.

b) Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện đối với các nhiệm vụ có liên quan.

c) Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp trong Báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này trong Báo cáo công tác tư pháp (gửi qua Sở Tư pháp) để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tư pháp trước ngày 20/11 hàng năm.

2. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này, bảo đảm có chất lượng, hiệu quả.

 b) Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân thành phố trong Báo cáo công tác tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố - để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chỉ đạo, giải quyết.

     

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Lã Thanh Tân

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn