TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/09/2022 15:53

Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”

Ngày 29/8/2022, UBND thành phố ban hành Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

1. Về nội dung, thời gian:

- Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự: Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 20/11/2022.

- Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự: Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 19/12/2022 (tổ chức khám bù, khám bổ sung đến ngày 31/12/2022).

- Xét duyệt chính trị, hoàn chỉnh hồ sơ nghĩa vụ quân sự: Từ ngày 20/12/2022 đến ngày 31/12/2022.

- Chốt quân số: Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 09/01/2023.

- Phát lệnh gọi công dân nhập ngũ: Từ ngày 10/01/2023 đến ngày 17/01/2023.

- Thời gian giao, nhận quân: Theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

2. Tổ chức thực hiện:

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Là cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện công tác tuyển quân đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng tốt.

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho các địa phương phù hợp với khả năng của từng địa phương, đồng thời phân bổ chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ cho các đơn vị, địa phương gắn với địa bàn xây dựng lực lượng dự bị động viên. Hiệp đồng, thống nhất với các địa phương, đơn vị nhận quân về chỉ tiêu, tiêu chuẩn tuyển nhận công dân nhập ngũ; phương pháp, thời gian giao nhận quân và giải quyết các vướng mắc liên quan về tuyển, nhận công dân nhập ngũ thuộc thẩm quyền của thành phố.

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan của thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển quân từ khâu xét duyệt nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, xét duyệt chính trị,… đến tổ chức Lễ giao nhận quân bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đạt kết quả cao.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương; tổng hợp kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đúng quy định.

Sở Y tế

Chỉ đạo các đơn vị chức năng của Sở, các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các quận, huyện chủ động phối hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành lập Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đúng, đủ thành phần; tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên y tế tham gia khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ và gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của các địa phương, nhất là phương pháp kiểm tra, xử lý các công dân có biểu hiện bất thường về tim mạch, huyết áp và các bệnh lý khác.

Chuẩn bị phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự, các trang thiết bị, vật tư bảo đảm cho khám sức khỏe, xét nghiệm ma túy, HIV/AIDS và cấp cho các địa phương xong trước ngày 01/11/2022; chuẩn bị nhân lực sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại các địa phương khi có đề nghị.

Chỉ đạo ngành y tế các địa phương thực hiện tốt công tác sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định, hạn chế thấp nhất phải bù đổi quân số do không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe sau giao quân.

Hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thực hiện công tác tuyển quân nói chung, trong công tác sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nói riêng.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các Sở, Ban, ngành liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức kiểm tra công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của các địa phương; xem xét, giải quyết những vướng mắc, khiếu nại về công tác sơ tuyển, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về chất lượng sức khỏe công dân nhập ngũ.

Công an thành phố

Chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp vói cơ quan quân sự, nắm, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào Quân đội, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; đôn đốc công dân tham gia sơ tuyển, khám sức khỏe và chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Công an các quận, huyện, xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát số nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ đăng ký tạm vắng tại nơi cư trú, nơi tạm trú hiện tại và số công dân hiện đang đăng ký tạm trú trên địa bàn, cung cấp cho cơ quan quân sự cùng cấp của địa phương mình hoặc địa phương nơi công dân đăng ký cư trú để gọi nhập ngũ. Không để công dân lợi dụng các quy định về cư trú nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

Chỉ đạo Công an các địa phương chủ trì, phối họp với cơ quan quân sự, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức xác minh, xét duyệt chính trị công dân gọi nhập ngũ. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về tiêu chuẩn chính trị công dân nhập ngũ.

Chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp thống nhất danh sách gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và tổ chức tuyển chọn đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hướng dẫn các địa phương tổ chức giao nhận công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong cùng một buổi lễ, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục các quận, huyện thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự; tiến hành phúc tra, xác minh, cung cấp đầy đủ thông tin về học vấn công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ cho Ban Chỉ huy Quân sự, Công an các quận, huyện để phục vụ công tác xét duyệt tiêu chuẩn công dân gọi nhập ngũ.

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn cung cấp số lượng nam sinh viên ra trường năm 2022; sinh viên bỏ học, thôi học, không đủ điều kiện học tập theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 cho cơ quan quân sự các địa phương để gọi nhập ngũ. Cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc, khiếu nại về nghĩa vụ quân sự thuộc lĩnh vực giáo dục.

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về tiêu chuẩn văn hóa của công dân nhập ngũ.

Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; Báo Hải Phòng; Chuyên đề An ninh Hải Phòng (Báo Công an Nhân dân)

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân; tăng thời lượng phát sóng, đăng tin bài về Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống của địa phương, kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố và các địa phương, biểu dương những đơn vị, cá nhân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự để nhân dân và công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc về công tác tuyển quân. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thông tin, truyền thông các địa phương phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân tại các địa phương.

Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố

Chủ động theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố phân công phụ trách triển khai thực hiện công tác tuyển quân bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2023; chú trọng công tác nắm nguồn, xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm chất lượng tuyển quân với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”.

Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại địa phương và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả tuyển quân của địa phương được giao phụ trách.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố

Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố theo dõi, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội của các địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác tuyển quân; đồng thời thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, động viên mọi tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức triển khai thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân nhanh gọn, khoa học, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, công bằng, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng tốt, hạn chế thấp nhất bù đổi sau giao quân.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xác định nhũng chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc; đề cao dân chủ, vai trò giám sát và sự đồng thuận của Nhân dân. Tích cực tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, công dân đang làm việc trong các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng lực lượng thường trực, dự bị động viên góp phần tạo nguồn cán bộ cơ sở và thực hiện công bằng xã hội.

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ không để sót, lọt nguồn; tổ chức xét duyệt nguồn chặt chẽ, công khai, bình chọn từ thôn, xóm, khu dân cư, tổ dân phố; các trường hợp tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ phải được thực hiện theo đúng trình tự, nguyên tắc, đúng quy định. Chỉ đạo cơ quan Công an kiểm tra, rà soát số nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ đăng ký tạm vắng tại nơi cư trú, nơi tạm trú hiện tại và số đăng ký tạm trú trên địa bàn, cung cấp cho cơ quan quân sự cùng cấp để gọi nhập ngũ. Không để công dân lợi dụng các quy định về cư trú nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Ban hành quyết định tạm hoãn, miễn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 xong trước 31/10/2022.

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức sơ tuyển đúng, đủ nội dung; chú trọng khai thác, phát hiện các tiền sử bệnh tật của công dân và gia đình công dân để làm cơ sở cho khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đạt kết quả cao.

Kiện toàn Hội đồng Khám sức khoẻ theo quy định, bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần, huy động đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong khám tuyển; tổ chức tập huấn cho các thành viên Hội đồng. Tổ chức thực hành khám chặt chẽ, kết luận, phân loại sức khỏe theo đúng quy định, nâng cao chất lượng khám tuyển, hạn chế thấp nhất phải bù đổi quân số do không đủ điều kiện sức khỏe sau giao quân.

Chỉ đạo cơ quan Công an phối hợp với cơ quan Quân sự, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp nắm và quản lý chặt chẽ số công dân thuộc diện gọi nhập ngũ, tổ chức xác minh, xét duyệt chính trị công dân gọi nhập ngũ theo đúng quy định, tuyệt đối không để các trường hợp công dân không đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức nhập ngũ vào trong Quân đội.

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với thanh niên nhập ngũ và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ giao nhận quân bảo đảm nhanh gọn, an toàn, đúng quy định. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định của pháp luật, nhằm răn đe, giáo dục thanh niên trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng.

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ tiêu, chất lượng giao quân của địa phương.

 (theo Cổng tin tức thành phố)

 

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn