TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/03/2021 10:43

Tờ gấp pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đông nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo số 02/TB-UBBC ngày 22/01/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng về phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử; Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 22/01/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng triển khai công tác bầu cử; Kế hoạch số 08/KH-UBBC ngày 09/02/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố về việc thông tin, tuyên truyền và vận động Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng.

Ngày 23/5/2021 là Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản Luật qua các thời kỳ. Trong Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 (được sửa đổi bổ sung năm  2020), Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 có những nội dung đổi mới quan trọng, tiếp tục đề cao và phát huy quyền của Nhân dân trong bầu cử, ứng cử để lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương là Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân nâng cao kiến thức pháp luật về bầu cử, Sở Tư pháp đã biên soạn 06 tờ gấp pháp luật với các nội dung liên quan về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xin trân trọng giới thiệu!

Các tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn