TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/08/2022 09:39

Bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Ngày 16/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 724/CĐ-TTg về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022.

Dp ngh L Quc khánh 02/9/2022 d báo lưu lượng giao thông s tăng cao, tim n nguy cơ xy ra tai nn giao thông và ùn tc giao thông. Để phc v tt nhu cu đi li ca Nhân dân và bo đảm trt t, an toàn giao thông trong dp ngh L, Th tướng Chính ph yêu cu các B, cơ quan: Công an, Giao thông vn ti, Giáo dc và Đào to, Thông tin và Truyn thông, Văn hóa, Th thao và Du lch, y ban An toàn giao thông Quc gia, các t chc chính tr - xã hi, Đài Truyn hình Vit Nam, Đài Tiếng nói Vit Nam, Thông tn xã Vit Nam, Ch tch y ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ương trong phm vi quyn hn ca mình ch đạo và thc hin tt các nhim v sau:

1- Có phương án bo đảm năng lc, cht lượng và an toàn đối vi hot động vn ti hành khách và hàng hóa, nht là dch v vn chuyn hành khách bng đường b, đường thy và đường hàng không trong dp ngh L Quc khánh 02/9 và hot động đi li ca hc sinh, sinh viên; yêu cu các đơn v kinh doanh vn ti, các đơn v đầu mi giao thông ln (bến xe, nhà ga, cng hàng không, cng bin, cng, bến thy ni địa) thc hin nghiêm các quy định ca pháp lut v trt t, an toàn giao thông (TTATGT); đẩy mnh ng dng công ngh để bán vé đin t, nâng cao cht lượng dch v, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, thi gian và loi hình dch v; không để xy ra tình trng chen ln gây ùn tc ti các bến xe, nhà ga, bến cng, tình trng nhi nhét hành khách, ch quá s người quy định, đón tr khách không đúng nơi quy định, nht là trên các tuyến cao tc, quc l trng đim, các tuyến đường thy t b ra đảo, các đim du lch; kim soát cht ch các phương tin vn chuyn hành khách và người lái ngay t đầu bến, nhà ga, bến cng; tuân th các quy định v phòng, chng dch COVID-19. Trin khai "Tháng cao đim ATGT cho hc sinh đến trường - tháng 9", các trường hc đẩy mnh giáo dc kiến thc và k năng tham gia giao thông an toàn cho hc sinh, sinh viên, tăng cường hướng dn hc sinh chp hành các quy tc giao thông khi điu khin xe máy đin, xe đạp đin để bo đảm ATGT; phi hp cơ quan chc năng, chính quyn địa phương bo đảm TTATGT khu vc cng trường hc; kim soát cht ch dch v vn chuyn đưa đón hc sinh.

2- Tăng cường kim tra điu kin an toàn các công trình kết cu h tng giao thông; khc phc kp thi các hư hng; rà soát b sung h thng báo hiu giao thông, đặc bit ti các đon đường có độ dc cao, bán kính cong hp, tm nhìn hn chế... tim n nguy cơ mt an toàn giao thông (ATGT); các đơn v thi công và bo trì kết cu h tng giao thông tăng cường hướng dn, bo đảm giao thông, có bin pháp khc phc kp thi khi xy ra s c.

Ch động xây dng phương án t chc giao thông an toàn, thông sut, nht là trên tuyến, khu vc có nguy cơ cao xy ra tai nn giao thông (TNGT), ùn tc giao thông, các tuyến quc l, các đầu mi giao thông trng đim, các địa đim du lch, khu vui chơi gii trí, các bến xe, bến tàu, nhà ga, các đim đang thi công; ng dng khoa hc công ngh để sm phát hin các v ùn tc giao thông trên các tuyến, các đầu mi giao thông trng đim và có gii pháp x lý kp thi.

3- Trin khai "Tháng cao đim ATGT cho hc sinh đến trường - tháng 9", các trường hc đẩy mnh giáo dc kiến thc và k năng tham gia giao thông an toàn cho hc sinh, sinh viên, tăng cường hướng dn hc sinh chp hành các quy tc giao thông khi điu khin xe máy đin, xe đạp đin để bo đảm ATGT; phi hp cơ quan chc năng, chính quyn địa phương bo đảm TTATGT khu vc cng trường hc; kim soát cht ch dch v vn chuyn đưa đón hc sinh. 

4- Tp trung tun tra, kim soát, x lý nghiêm các hành vi vi phm TTATGT; chú ý các hành vi vi phm nghiêm trng là nguyên nhân trc tiếp dn đến TNGT, ùn tc giao thông, như vi phm tc độ, vi phm quy định nng độ cn, ma túy, ch quá s người quy định, vi phm ti trng, không tht dây an toàn khi ngi trên xe ô tô, đi không đúng phn đường, làn đường, đi ngược chiu, xe hết niên hn s dng, quá hn kim định; vi phm khi qua đường ngang; ch quá vch du mn nước an toàn; phương tin không bo đảm an toàn k thut; không trang b dng c cu sinh, chng đắm; không có giy phép lái xe, chng ch chuyên môn; ch động phòng nga, ngăn chn và x lý nghiêm các v t tp gây ri trt t công cng, đua xe trái phép; cương quyết x lý, trn áp nhng đối tượng có hành vi chng người thi hành công v.

5- Đẩy mnh tuyên truyn, ph biến pháp lut ATGT, hướng dn k năng tham gia giao thông an toàn đặc bit trên đường cao tc. Các cơ quan thông tn, báo chí thường xuyên cp nht kp thi tình hình TNGT, ùn tc giao thông, các thông tin h tr hướng dn đi li trong dp ngh L; kiên trì vn động Nhân dân thc hin "Đã ung rượu, bia - không lái xe"; "Không s dng đin thoi khi lái xe"; "Đội mũ bo him đạt chun khi đi mô tô, xe máy, xe đạp đin"; "Tht dây an toàn khi ngi trên xe ô tô"; tuân th quy tc giao thông; phòng nga tai nn đường đèo dc, trên nhng cung đường min núi có nguy cơ cao xy ra TNGT đường b, đường ngang qua đường st, đường thy ni địa.

6- Công b s đin thoi đường dây nóng v bo đảm TTATGT ca các cơ quan Trung ương, ca tng địa phương nhm tiếp nhn các phn ánh ca người dân v tình hình TTATGT trong dp ngh l; bo đảm phương án ng trc theo chế độ 24/7 để tiếp nhn thông tin, gii quyết, khc phc kp thi các v vic phát sinh.

7- Các B, ngành, địa phương báo cáo tình hình TTATGT trong 04 ngày ngh L Quc khánh 02/9 v y ban ATGT Quc gia trước 15 gi ngày 04/9/2022 để tng hp, báo cáo Th tướng Chính ph.

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn