TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/03/2024 10:56

Hải Phòng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

Ngày 05/02/2024, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 253/UBND-NCKTGS về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, nhằm tiếp tục nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, trên cơ sở 09 luật: Luật Căn cước, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Viễn thông (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và 11 nghị quyết đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường tổ chức phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết bằng những hình thức phù hợp; Chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện, cụ thể:

1. Tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua

Các Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực tại các luật, nghị quyết mới được thông qua: Đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố việc triển khai thi hành luật, nghị quyết trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản luật, nghị quyết được thông qua thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý trên Cổng/Trang Thông tin điện tử và các hình thức thích hợp khác. Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn.

Đối với các cơ quan, tổ chức liên quan:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện pháp luật và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến về nội dung các luật mới được thông qua theo hướng dẫn tại Công văn này và theo quy định.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố, các cơ quan thông tin, báo chí cần tăng cường thời lượng, lồng ghép phổ biến rộng rãi, thường xuyên các nội dung luật mới trên chuyên trang, chuyên mục của báo, đài để người dân biết và thực hiện.

Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung văn bản luật liên quan cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia phổ biến pháp luật cho Nhân dân.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ hướng dẫn tại Công văn này và nhu cầu, điều kiện thực tiễn địa phương, có kế hoạch triển khai phổ biến nội dung, tinh thần của các văn bản luật và các lĩnh vực cần chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật với hình thức phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo hiệu quả, thực chất.

2. Tăng cường phổ biến Chỉ thị số 23/CT-TTg

Nhằm thống nhất nhận thức và tăng cường trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về giá trị pháp lý, vai trò của Phiếu Lý lịch tư pháp, quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và việc sử dụng Phiếu Lý lịch tư pháp theo đúng quy định của pháp luật, góp phần triển khai quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TTg, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức quán triệt, chủ động ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức phổ biến, quán triệt về các nhiệm vụ cụ thể của Chỉ thị số 23/CT-TTg phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của sở, ngành, đoàn thể, địa phương.

Sở Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, tăng cường phổ biến, hướng dẫn và chủ động tổ chức tuyên truyền quy định của Luật Lý lịch tư pháp và Chỉ thị 23/CT-TTg bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về lý lịch tư pháp cho đối tượng là người sử dụng lao động, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa tình trạng tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lạm dụng yêu cầu cung cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động,

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường triển khai phổ biến sâu rộng các nội dung Chỉ thị số 23/CT-TTg trong toàn ngành; kịp thời chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu ban hành, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi các quy định của pháp luật có liên quan để hạn chế doanh nghiệp yêu cầu người dân xuất trình/nộp Phiếu lý lịch tư pháp không cần thiết trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động.

Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố tích cực phát huy vai trò của tổ chức trong hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ của người lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động; tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động.

Đề nghị Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh tại Hải Phòng tích cực phát huy vai trò là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Hải Phòng tham gia tuyên truyền, vận động doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp.

3. Tổ chức triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố chủ động lồng ghép triển khai việc phổ biến các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh gắn với quy định của pháp luật có liên quan cũng như lồng ghép trong triển khai các nhiệm vụ, đề án, chương trình có liên quan một cách phù hợp.

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn