TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/03/2021 16:33

Thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch hoạt động và Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên của Hội đồng Phối hợp PBGDPL năm 2021

Thực hiện Luật PBGDPL, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 347/QĐ-HĐPH ngày 10/3/2021 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương, ngày 16/3/2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 65/KH-HĐPHPBGDPL về hoạt động của Hội đồng năm 2021 với những nội dung cơ bản nêu sau:

1. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai công tác của Hội đồng theo Quy chế hoạt động của Hội đồng: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng- phối hợp cùng các thành viên Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2021; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các hoạt động của Hội đồng năm 2021 và Thông báo phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng; Tổ chức các phiên họp, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm của Hội đồng và Ban Thư ký theo định kỳ hoặc đột xuất để triển khai Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2021; sơ kết, tổng kết hoạt động của Hội đồng và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố.

2. Tham mưu, tư vấn giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL, bao gồm: Triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL năm 2021 gắn với tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị; Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, trong đó tập trung vào việc phổ biến các văn bản, pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội, các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp… Đặc biệt, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách lớn trong các văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước); Tham mưu, tư vấn các giải pháp về củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực với sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật; Tư vấn, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 202; Tư vấn, phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng về triển khai các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; tăng cường, nâng cao hiệu quả PBGDPL ngoài giờ lên lớp; Tăng cường xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật: Huy động sự tham gia của các tổ chức hành nghề luật sư, luật gia, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn lực khác trong xã hội tham gia hoạt động PBGDPL.

3. Tư vấn, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, trọng tâm là chính sách, quy định mới thể hiện chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trong Luật tổ chức các cơ quan tư pháp (Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân, cơ quan điều tra hình sự); Luật Thi hành án (hình sự, dân sự, hành chính); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Tố tụng (hình sự, dân sự, hành chính) và các văn bản luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp (luật sư, công chứng, giám định, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, trợ giúp pháp lý...); các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...

4. Biên tập, biên soạn, in và phát hành Phụ trương Pháp luật thành phố Hải Phòng; phụ trách xây dựng nội dung Trang Thông tin điện tử “Phổ biến, giáo dục pháp luật” thuộc Cổng thông tin điện tử thành phố và biên soạn, in, phát hành các loại tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (sách, đề cương, tờ gấp pháp luật…).

5. Chỉ đạo, hướng dẫn tự kiểm tra về công tác PBGDPL: Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Hội đồng phối hợp PBGDPL các quận, huyện tổ chức tự kiểm tra công tác PBGDPL và gửi báo cáo về cơ quan thường trực Hội đồng.

 

Triển khai Kế hoạch năm 2021 của Hội đồng, ngày 17/3/2021, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố ban hành Thông báo số 97/TB-HĐPHPBGDPL về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố Hải Phòng, trong đó xác định cụ thể nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực, các Ủy viên Hội đồng và các biện pháp tổ chức thực hiện.

                                                                                            Thu Huyền

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Lã Thanh Tân

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn