TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/12/2022 09:49

Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) thành phố Hải Phòng

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng đang lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử thành phố đối với Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) thành phố Hải Phòng. Cụ thể:

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng; đồng thời là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, hạn chế lãng phí đất đai, từng bước ngăn chặn hủy hoại đất, phá vỡ cân bằng môi trường sinh thái, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện lập “Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) của thành phố Hải Phòng” với mục tiêu:

- Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016- 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và các quận, huyện trong giai đoạn 2021-2025;

- Đề xuất việc phân bổ và khoanh định đất đai phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, đảm bảo hài hòa giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và các quận, huyện trong kỳ kế hoạch 2021-2025.

- Cung cấp tầm nhìn tổng quan, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành trung ương và địa phương trong quá trình quản lý, điều hành, phù hợp với kế hoạch đề ra;

- Thông qua việc lập kế hoạch sử dụng đất để xây dựng hoàn thiện chính sách quản lý, sử dụng đất theo hướng đồng bộ và có hiệu quả.

Tài liệu lấy ý kiến gồm:

- Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất 5 năm thành phố Hải Phòng;

- Biểu chỉ tiêu Kế hoạch 2021-2025

- Danh mục công trình, dự án Kế hoạch sử dụng đất 5 năm thành phố Hải Phòng;

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất 5 năm thành phố Hải Phòng.

Phương Thành

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn