TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/01/2023 09:50

Quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước  trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đang lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử thành phố đối với dự thảo Quyết định về việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Quyết định dự kiến sẽ thay thế Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 về việc thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Cụ thể như sau:

1. Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công

- Dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm định dự toán nhiệm vụ chuẩn bị các dự án nhóm A thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Căn cứ ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan chuẩn bị đầu tư hoặc chủ đầu tư (trong trường hợp xác định được chủ đầu tư) hoàn chỉnh dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

+ Tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức kinh phí nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án nhóm B, C thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

- Dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công giao cơ quan chuẩn bị đầu tư hoặc chủ đầu tư (trong trường hợp xác định được chủ đầu tư): Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án nhóm A, B, C, bao gồm các công việc: khảo sát xây dựng; lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng; lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị đầu tư.

2. Đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách thành phố giao Sở Xây dựng: Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố.

Phương Thành

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn